Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Údrnice - CZ052.3604.5207.172669 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Údrnice

Číslo obce PRVKUK 172669
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.172669
Kód obce 573663
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.172669.01 Údrnice 17266 172669

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Údrnice leží v jihozápadní části bývalého okresu Jičín 3 km východně od města Libáň v nadmořských výškách 264 – 286 m n.m. Obec má 180 trvale bydlících obyvatel. V obci se dále nachází cca 60 objektů určených pro individuální rekreaci 200 obyvatel. Obcí protéká místní vodoteč na níž se v západní části obce nalézá rybník.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od provozovatele vodovod VOS, a.s. Jičín
Informace od starosty
Územní plán

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Údrnice Trvale bydlící - - - 167 180 185 190
Přechodně bydlící - - - 200 220 220 220
Celkem - - - 367 400 405 410

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Údrnice 311 280 274 273 260 264 281 280 289 288 295 298 313 323

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Údrnice - - - 145 150 155 160

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 5 5 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 7 7 7 7
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,93 4,93 4,93 4,93
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,93 4,93 4,93 4,93
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,35 4,35 4,35 4,35
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,58 0,58 0,58 0,58
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Údrnice je v celém rozsahu obce vybudován vodovod napojený na skupinový vodovod Batín-Kopidlno.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Neuvažuje se o dalším rozšíření vodovodu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Údrnice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Údrnice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 15,53 16,07 16,61 17,15
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,72 10,06 10,39 10,73
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V součastné době je v obci pouze několik úseků dešťové kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí bezodtokých jímek a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do budoucna bude v obci ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod nebo žumpy. Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Údrnice 10 500,0 0,0 10 500,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Údrnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva