Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Ostrov - CZ052.3604.5204.170127 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Třebnouševes

Číslo obce PRVKUK 170127
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.170127
Kód obce 573612
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.170127.01 Ostrov 17012 170127

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Ostrov je místní částí obce Třebnouševes. Leží 0,75 km jihozápadně v nadmořských výškách 269 – 272 m n.m. Obec má 44 trvale bydlících obyvatel v 16 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nachází 2 objekty určené pro individuální rekreaci 4 obyvatel. Celou obcí protéká Rašínský potok.
V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
Lokalita je místní částí obce Třebnouševes.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Ostrov - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ostrov Trvale bydlící - - - 44 44 50 55
Přechodně bydlící - - - 4 4 4 4
Celkem - - - 48 48 54 59

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Třebnouševes 277 292 290 287 289 292 297 288 288 283 272 276 279 286 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ostrov - - - 0 0 50 55

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 2 4 6
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 2 4 7
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 1,83 3,67 5,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 1,83 3,67 5,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Ostrov není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně pomocí domovních studní. Se zásobami vody ve studních začínají být problémy, vlivem klesající hladiny spodních vod.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec Ostrov je možné při výstavbě vodovodu pro obec Třebnouševes napojit na vodovodní rozvod vedený do této obce.  Do doby výstavby vodovodu, budou obyvatelé napojeni ze stávajících studní.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnící studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ostrov - - - 15 15 20 25

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ostrov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 1,50 1,83 2,17 2,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,03 0,03 0,04 0,04
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Ostrov je vybudovaná jednotná kanalizace. Rozhodnutí o povolení k provozování vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.12.2011. Odpadní vody jsou v obci likvidovány individuálně pomocí septiků s přepadem do stávající kanalizace a žump.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v obci ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ostrov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ostrov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva