Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Milíčeves - CZ052.3604.5207.149845 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Slatiny

Číslo obce PRVKUK 149845
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.149845
Kód obce 573469
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.149845.01 Milíčeves 14984 149845

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Milíčeves je místní část obce Slatiny. Leží 1 km severovýchodně v nadmořských výškách 253 – 260 m n.m. Obec má 224 trvale bydlících obyvatel v 79 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se také nachází 5 objektů určených pro individuální rekreaci 15 obyvatel. Celou obcí protéká řeka Cidlina, která rozděluje obec na dvě části. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Milíčeves Trvale bydlící - - - 220 230 240 240
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 235 245 255 255

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Slatiny 580 549 533 535 528 523 537 517 535 541 541 549 554 558

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Milíčeves - - - 180 200 220 220

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 15 17 18 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 15 17 18 20
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,24 14,25 16,25 18,26
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,80 13,07 15,33 17,60
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,44 1,18 0,92 0,66

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Milíčeves byl po etapách vybudován obecní vodovod, zdrojem vody jsou 2 podzemní vrty MC-1 a MC-3 v obci Milíčeves, kde je i úpravna vody. Pro zajištění dostatečné akumulace pitné vody a hydrostatického tlaku v rozvodné síti je vybudován v obci Slatiny nadzemní věžový vodojem typu AKVAEL o objemu akumulace 75m3 ve výšce 24m  s kótou dna 298 m n.m.
 Výtlačné potrubí PE 80mm má délku 1835m. Vodovodní řad A o dimenzi PE 100mm v délce 4035m. Na vodovodní řad napojeny vodovodní přípojky občanů z materiálu PE hydranty nadzemní i podzemní.
Zbývající část obce je zásobena vodou individuálně z vlastních studní umístěných u jednotlivých objektů. Vydatnost a kvalita vody z těchto studní není valná, zejména v části obce Malá Strana.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je v současné době dostačující potřebám obce.  
Vodovod Milíčeves je navzájem propojen v vodovodem Slatiny.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve studních bude obec zásobeno pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Milíčeves - - - 220 230 240 240

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Milíčeves - - - 0 0 240 240

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 21,00 22,00 23,00 24,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 13,20 57,13 101,07 145,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V součastné době je v obci Milíčeves vybudována pouze dešťová kanalizace do které jsou zaústěny přepady ze septiků. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V celém návrhovém období bude v obci ponechán stávající systém likvidace odpadních vod pomocí žump a septiků. U nové výstavby bude vybudována domovní čistírna odpadních vod nebo bezodtoková jímka.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Milíčeves 0,0 4 500,0 4 500,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Milíčeves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva