Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Velešice - CZ052.3604.5207.146331 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Sběř

Číslo obce PRVKUK 146331
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.146331
Kód obce 573451
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.146331.01 Velešice 14633 146331

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Velešice je malá vesnice, část obce Sběř v okrese Jičín. Nachází se asi 1 km na severovýchod od Sběře. Žije zde cca 20 obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velešice Trvale bydlící - - - 20 20 20 20
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 50 50 50 50

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sběř 249 252 262 258 254 258 258 253 257 307 301 319 316 331 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velešice - - - 15 15 15 15

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 1 1 1
Maximální potřeba vody m3/den - - - 2 1 1 1
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,14 1,00 0,85 0,71
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,01 0,88 0,76 0,63
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,47 0,41 0,35 0,29
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,54 0,47 0,40 0,34
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,13 0,12 0,10 0,08

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Sběř její místní části Hrobičany a Velešice jsou napojeny na vodárenskou soustavu Východní Čechy. Rozvodné řady po obci jsou PVC, PE 63, 90, 110 v celkové délce 7,2 km. Vodovod je pod tlakem věžového vodojemu Starý Bydžov 80 m3 na kótě dna 299,35 m n.m. Na vodovod je napojeno celkem 234 obyvatel. Na vodovodu je provedeno celkem 140 kusů vodovodních přípojek. Vodovod je v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a. s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu budou probíhat běžné opravy a připojování dalších přípojek.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

ZA KRIZOVÉ SITUACE (jako podklad pro krizový plán obce nebo kraje)
Vodárenská soustava Východní Čechy je zásobena z tří hlavních zdrojů. Při vyřazení jednoho zdroje bude plně kapacitně nahrazen z ostatních zdrojů. Při vyřazení systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velešice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Velešice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 2,75 2,75 2,75 2,75
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,72 1,72 1,72 1,72
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je stávající jednotná kanalizace s povoleným vypouštěním odpadních vod do vod povrchových.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Výhledově bude možné v obci vybudovat systém kanalizace na splaškové odpadní vody ukončené obecní ČOV. Navržena bude oddílná kanalizace DN250 v celkové délce cca 6,0 km. Z toho pro místní část Velešice je uvažováno s délkou 0,5 km + 0,4 km výtlak do obce Sběř. Celkově budou vybudováno 5ks čerpacích stanic, z toho 2 připadají pro m.č. Velešice. ČOV pro 350 EO bude společná pro obec Sběř a její dvě místní části Hrobičany a Velešice. Umístění ČOV je uvažováno předběžně v k.ú. Hrobičany, Recipientem pro vypouštění vyčištěných odpadních vod bude VT Cidlina. Původní záměr přečerpávání OV na ČOV Vysoké Veselí není možný z důvodu malé kapacity ČOV Vysoké Veselí.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velešice 0,0 2 645,0 2 645,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Velešice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva