Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Samšina - CZ052.3604.5207.146102 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Samšina

Číslo obce PRVKUK 146102
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.146102
Kód obce 573442
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.146102.01 Samšina 14610 146102

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Samšina leží v severozápadní části bývalého okresu Jičín 3 km jihovýchodně od města Sobotka v nadmořských výškách 304 – 334 m n.m. Obec má 170 trvale bydlících obyvatel ve třech místních částech (Samšina, Všeliby a Betlem). V obci se dále nacházejí i objekty určené pro individuální rekreaci 48 obyvatel. Obcí protéká potok Žehrovka. Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Samšina - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Samšina Trvale bydlící - - - 170 172 172 172
Přechodně bydlící - - - 48 48 50 50
Celkem - - - 218 220 222 222

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Samšina 265 262 260 261 265 269 266 263 257 263 263 262 255 249 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Samšina - - - 147 150 150 150

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 32 33 33 33
Maximální potřeba vody m3/den - - - 50 50 51 51
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 32,40 32,67 32,93 33,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 29,50 29,77 30,03 30,30
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 15,80 15,97 16,13 16,30
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 13,70 13,80 13,90 14,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,90 2,90 2,90 2,90

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Samšina má stávající veřejný vodovod, jehož zdrojem jsou tři vrty, v jejichž těsné blízkosti se nachází automatická tlaková stanice, které vodu dopravuje po obci a do některých místních částí (Všeliby, Betlem, Drštěkryje). V místě ATS je umístěno i dávkovací čerpadlo, které do dopravované vody dávkuje roztok chlornanu sodného pro hygienické zabezpečení. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobeni individuálně z domovních studní. Hydranty vysazené na vodovodní síti plní též funkci požárního zabezpečení.
Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody bylo vydáno MÚ Jičín pod jednacím číslem MuJc/2017/28000/ZP/Svo a MuJc/2015/27769/ZP/Svo.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období bude zprovozněn budovaný vrt a bude posílena akumulace vodojemu pro potřeby zásobování Všelib, Betlemu a Drštěkryjí. Přidaná akumulační nádrž bude mít objem 24 m3. Dále budou na vodovod dle potřeby napojovány nové objekty a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Samšina - - - 62 62 62 62

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Samšina - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 7,00 7,17 7,33 7,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,28 0,29 0,29 0,30
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době jsou v obci vybudované úseky jednotné kanalizace, které nejsou zakončené centrální ČOV. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump, septiků a domovních čistíren odpadních vod. Přepady ze septiků a DČOV jsou zaústěny do stávající jednotné kanalizace. Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno pod jednacím číslem MuJc/2009/3315/ZP/Svo.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období bude v obci, vzhledem k její velikosti, ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. Ideálně budou odpadní vody akumulovány v jímkách s atestem nepropustnosti a pravidelně vyváženy. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovní čistírny s přepadem do stáv. kanalizace nebo recipientu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Samšina 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Samšina - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva