Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Milovice u Hořic - CZ052.3604.5204.095206 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Milovice u Hořic

Číslo obce PRVKUK 95206
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.095206
Kód obce 548863
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.095206.01 Milovice u Hořic 09520 95206

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Milovice leží na jihovýchodním okraji bývalého okresu Jičín, asi 4 km jižně od Hořic v nadmořských výškách 266 – 275 m n.m. Obec má 295 trvale bydlících obyvatel. V obci se také nacházejí objekty určené k individuální rekreaci 5 osob. Severně po hranici obce protéká Rašínský potok, který se 1 km za obcí vlévá do Bašnického potoka. V těsné blízkosti Rašínského potoka se nachází koupaliště s autokempem Milovice pro cca 190 rekreantů. Z východní strany obec lemuje silnice první třídy spojující Hradec Králové a Hořice (Jičín). V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Milovice u Hořic - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Milovice u Hořic Trvale bydlící - - - 299 295 300 308
Přechodně bydlící - - - 4 5 5 5
Celkem - - - 303 300 305 313

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Milovice u Hořic 309 321 311 311 304 315 309 299 297 294 293 307 297 313 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Milovice u Hořic - - - 227 225 230 240

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 33 33 34 35
Maximální potřeba vody m3/den - - - 54 55 56 57
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 32,69 33,46 34,23 35,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 24,50 25,33 26,17 27,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 15,39 16,26 17,13 18,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 9,10 10,07 11,03 12,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 8,19 8,13 8,06 8,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Milovice má vlastní veřejný vodovod. Jako zdroj vody slouží studna M3 ležící severovýchodně od obce. Z ní je voda čerpána čerpací stanicí přívodním řadem DN 80 do obce. Po obci je voda rozvedena rozvodnými řady. Na vodovod je napojena většina obyvatel obce. Vodovod je v majetku a správě obce Milovice u Hořic.
Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody bylo vydáno MÚ Hořice, odborem ŽP pod jednacím číslem MUHC-ZP/14347/2012/AK (pro koupaliště) a ŽP-10339/2005/HV-281/65 (obec).

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD, jiné objekty nebo nově zastavěné lokality formou prodloužení vodovodních řadů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že místní vodovod Milovice je zásoben pouze z jednoho zdroje není možno při jeho vyřazení zásobovat obyvatele pitnou vodou. V takovém případě budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Milovice u Hořic - - - 252 256 260 265

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Milovice u Hořic - - - 0 256 260 265

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 34,23 34,82 35,41 36,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,28 1,35 1,43 1,50
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Milovice u Hořic není vytvořen soustavný systém splaškové kanalizace. V obci se nachází pouze několik úseků jednotné kanalizace, které jsou vyústěny do místních vodotečí. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích s přepadem do zmíněné kanalizace nebo v žumpách, odkud jsou tyto odpadní vody vyváženy.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Milovice u Hořic bude zachován systém jednotné kanalizace a individuální čistící zařízení u jednotlivých nemovitostí, včetně výustí do Rašínského potoka a dočištění v centrální biologické dočišťovací nádrži dle ČSN 756402 odst. 12.1. Na Rašínském potoce bude zřízen vzdouvací objekt jako oddělovač dešťových vod, u kterého bude zřízena čerpací stanice, která bude přečerpávat běžné průtoky přivádějící předčištěné splašky do biologické dočišťovací nádrže o rozloze 3000 m2 a objemu 3300 m3 (zdržení 78 dní). Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočítány v hodnotě 10,815 mil. Kč.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Milovice u Hořic 0,0 11 000,0 11 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Milovice u Hořic - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva