Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Radim - CZ052.3604.5207.137821 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Radim

Číslo obce PRVKUK 137821
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.137821
Kód obce 573370
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.137821.01 Radim 13782 137821

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Radim leží v severní části bývalého okresu Jičín 5 km severovýchodně od města Jičín v nadmořských výškách 302 – 312 m n.m. Obec má 296 trvale bydlících obyvatel, dále se v obci nacházejí i objekty k individuální rekreaci 8 obyvatel. Obcí protéká tok Trnávka. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Radim - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radim Trvale bydlící - - - 296 300 310 315
Přechodně bydlící - - - 8 8 8 8
Celkem - - - 304 308 318 323

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Radim 334 393 405 406 411 414 426 426 440 434 436 432 444 461 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radim - - - 296 300 310 315

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 57 55 53 52
Maximální potřeba vody m3/den - - - 90 91 93 94
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 56,90 55,10 53,30 51,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 40,36 41,01 41,65 42,30
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 23,00 23,63 24,27 24,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 17,36 17,41 17,45 17,50
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 16,54 14,09 11,65 9,20

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Radim je vybudován místní vodovod. Jako zdroj vody slouží jímací zářez a nový vrt RAP-1. Akumulační objem stávajícího vodojemu je 56 m3, k tomuto vodojemu bylo přidáno napojení na vodojem Tužín 2x100 m3, který je umístěn v severní části obce Tužín. Východní část obce Radim je propojena s vodovodem Dřevěnice a Tužín. Propojení s vodovodem Dřevěnice je používáno pouze v nouzových situacích. Větší část obce je tedy zásobena převážně z vodojemu Radim 56 m3 a východní část obce z vodojemu Tužín 2x100 m3. V místě propojení vodovodních řadů Radim-Tužín a Dřevěnice se nachází armaturní šachta, která umožňuje v případě mimořádných situací převádění pitné vody z vodovodní sítě Dřevěnice do vodovodní sítě Radim a naopak. Na vodovod je v obci napojena většina obyvatel. Vodovod je v majetku a správě obce Radim.
Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody bylo vydáno MÚ Jičín, odborem ŽP pod jednacím číslem MuJc/2011/20294/ZP/Svo a MuJc/2015/26655/ZP/Spa.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod připojovány jednotlivé objekty a bude na něm prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich využívána jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radim - - - 120 125 130 135

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radim - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 13,18 13,65 14,13 14,60
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,06 0,07 0,07 0,08
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Radim není vybudována soustavná splašková kanalizace zakončená centrální čistírnou odpadních vod. V obci jsou vybudovány pouze úseky jednotné kanalizace, do kterých jsou zaústěny přepady ze septiků a domovních čistíren odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány pomocí žump, septiků nebo domovních ČOV.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod bylo vydáno pod jednacím číslem ŽP-01/20166/2013/Spa.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém likvidace odpadních vod, které budou ideálně akumulovány v jímkách s atestem nepropustnosti a pravidelně vyváženy. U nových objektů budou budovány tříkomorové septiky s filtrem nebo domovní čistírny odpadních vod. Po návrhovém období bude v obci vybudována splašková kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod Radim, která by dle ÚP měla být společná i pro Studeňany.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radim 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radim - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva