Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Křelina - CZ052.3604.5207.178128 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bukvice

Číslo obce PRVKUK 178128
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.178128
Kód obce 573353
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.178128.01 Křelina 17812 178128

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Křelina je místní částí Bukvice a leží 1 km severně v nadmořských výškách 367 – 377 m n.m. Obec má 39 trvale bydlících obyvatel v 15 domech určených k bydlení. V katastru obce se dále nachází 10 objektů určených pro individuální rekreaci cca 21 obyvatel.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
TES

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křelina Trvale bydlící - - - 35 40 42 44
Přechodně bydlící - - - 21 22 24 26
Celkem - - - 56 62 66 70

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bukvice 137 137 145 145 147 146 157 157 162 160 162 163 168 164

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křelina - - - 0 0 66 70

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 2 4 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 3 5 8
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 1,76 3,52 5,28
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 1,76 3,52 5,28
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Křelina není vybudován veřejný vodovod. Zásobování vodou je řešeno individuálně – domovními studnami.  S vodou v obci jsou v současné době již velké problémy, a to zejména kvantitativní – její nedostatek (dle informací nejen místních obyvatel, ale i starostky Obce).

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci Křelina bude vybudována nová vodovodní síť, která bude napojena na nově vybudovanou automatickou tlakovou stanici v blízkosti severního okraje obce Bukvice, jenž bude napojena na přívodní vodovodní řad pro obec Bukvice. Celková délka zásobních vodovodních řadů pro obec Křelina je cca 1,4 km. Předpokládané pořizovací náklady dle Met. pokynu Minist.zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočítány v hodnotě 3,423 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou vody ve studnách bude voda z nich nadále využita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křelina - - - 0 0 0 70

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křelina - - - 0 0 0 70

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,20 4,56 4,92 5,28
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,30 6,84 7,38 7,92
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Křelina není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou v obci likvidovány pomocí bezodtokých jímek a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Křelina bude vybudována nová oddílná splašková gravitační kanalizace, jenž bude napojena do koncové stoky v severní části obce Bukvice. Splaškové odpadní vody budou odtud převáděny přes kanalizační síť ve vlastní Bukvici na ČOV Bukvice s kapacitou cca 200 EO. Vypouštění přečištěných odpadních vod z této ČOV se navrhuje do blízkého Bukvického potoka. Celková délka navrhovaných gravitačních stok v Křelině činí cca 0,9 km. Délka navrhované tlakové kanalizace v Křelině činí cca 0,3 km. Předpokládané pořizovací náklady na realizaci tohoto řešení jsou dle Met. pokynu Minist. zemědělství č. 401/2010-15000 vypočítány v hodnotě 3,981 mil. Kč.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Křelina 4 500,0 5 000,0 9 500,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Křelina - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva