Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bukvice - CZ052.3604.5207.178110 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bukvice

Číslo obce PRVKUK 178110
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.178110
Kód obce 573353
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.178110.01 Bukvice 17811 178110

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Bukvice leží v západní části bývalého okresu Jičín, 5 km západně od Jičína v nadmořských výškách 300 – 340 m n.m. Obec má 124 trvale bydlících obyvatel v 36 domech určených k bydlení. V katastru obce se dále nachází 17 objektů určených pro individuální rekreaci cca 45 obyvatel. Západní částí obce protéká Bukvický potok. V jižní části obce se nalézá rybník Plíšek.
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Technicko-ekonomická studie obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bukvice Trvale bydlící - - - 120 125 135 140
Přechodně bydlící - - - 45 45 45 50
Celkem - - - 165 170 180 190

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bukvice 137 137 145 145 147 146 157 157 162 160 162 163 168 164 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bukvice - - - 0 0 180 190

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 1 3 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 2 4 6
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 1,44 2,88 4,32
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 1,44 2,88 4,32
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Bukvice není vybudován veřejný vodovod. Zásobování vodou je řešeno individuálně – domovními studnami. S vodou v obci jsou v současné době již velké poblémy, a to zejména kvantitativní - její nedostatek (dle informací nejen místních obyvatel, ale i starostky obce).

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci Bukvice bude vybudována nová vodovodní síť, která bude napojena na současnou vodovodní síť v západní části obce Podhradí. Jako její zdroj vody bude sloužit nově vybudovaný zemní vodojem v obci Podhradí o objemu 150 m3, který se poté stane součástí skupinového vodovodu Jičín - Lázně Bělohrad. Celková délka přívodního vodovodního řadu do obce Bukvice je cca 1,3 km a zásobních vodovodních řadů cca 2,3 km. Předpokládané pořizovací náklady dle Met.pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočítány v hodnotě 8,393 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou vody ve studnách bude voda z nich nadále využita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bukvice - - - 0 0 0 190

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bukvice - - - 0 0 0 190

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,60 3,84 4,08 4,32
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,80 1,92 2,04 2,16
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Bukvice se nalézá jednotná kanalizace (povolení vypouštění odpadních vod). U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení, nebo čistící zařízení s napojením do jednotné kanalizace, anebo likvidace individuální pomocí bezodtokých jímek a septiků. Vzniklý kal poté vyvážen na ČOV Jičín nebo likvidován v zemědělství.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Bukvice bude vybudována nová oddílná splašková gravitační kanalizace, jenž bude ukončena v centrální čerpací stanici odpadních vod Bukvice, ze které budou veškeré odpadní vody přečerpávány na ČOV Bukvice s kapacitou cca 200 EO. Vypouštění přečištěných opdadních vod z této ČOV se navrhuje do blízkého Bukvického potoka. Celková délka narhovaných gravitačních stok pro Bukvici činí cca 2,0 km. Délka navrhovaného výtlačného řadu z centrální čerpací stanice odpadních vod na ČOV činí cca 0,5 km. Předpokládané pořizovací náklady dle Met.pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočítány v hodnotě 10,21 mil. Kč.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bukvice 9 735,0 14 154,0 23 889,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bukvice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva