Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vojice - CZ052.3604.5204.123676 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Podhorní Újezd a Vojice

Číslo obce PRVKUK 123676
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.123676
Kód obce 573311
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.123676.01 Vojice 12367 123676

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obce Podhorní Újezd a Vojice leží v jihovýchodní části bývalého okresu Jičín cca 8 km západně od města Hořice v nadmořských výškách 268 – 360 m n.m. Obec se dělí na dvě místní části, Na Podhorní Újezd a na Vojice. Celkově zde žije 637 trvale bydlících obyvatel. V místní části Vojice se také nacházejí objekty určené k rekreaci cca 18 osob. Vojice se nacházejí v CHOPAV Východočeská křída. Obcí ani jejím okolím neprotéká žádný výrazný recipient. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Podhorní Újezd a Vojice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vojice Trvale bydlící - - - 371 381 392 401
Přechodně bydlící - - - 18 18 18 18
Celkem - - - 389 399 410 419

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Podhorní Újezd a Vojice 623 610 618 622 629 638 639 644 646 647 654 652 645 651 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vojice - - - 259 369 380 385

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 26 30 34 39
Maximální potřeba vody m3/den - - - 31 36 41 46
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 25,90 30,10 34,30 38,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 25,90 30,10 34,30 38,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obce Podhorní Újezd a Vojice mají vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody je vrt HPÚ 1 o vydatnosti 4 l/s, který je umístěný východně od Podhorního Újezdu, kde se též nachází úpravna vody a čerpací stanice. Odtud je voda čerpána výtlakem DN 100 do vodojemu obsahu 250 m3 na kótě 345,00 m n.m. Hlavní zásobovací řad z vodojemu přes obec je profilu DN 150 až k ATS Vojice, která zvyšuje tlak pro horní část Vojic. Ostatní řady jsou profilu DN 100. Vodovod byl vybudován roku 1983. Dle rozborů byl zjištěn v centrálním zdroji zvýšený obsah dusičnanů, jejich hladina se pohybuje na mezní hranici - nutný monitoring. Vodovod je v majetku a správě společnosti VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Původně plánované doplnění technologie úpravy pitné vody ve stávající ÚV, které mělo řešit problém s vysokým obsahem dusičnanů v pitné vodě, bude nahrazeno napojením vodovodu Podhorní Újezd – Vojice na skupinový vodovod Hořice přívodním vodovodním řadem v délce 3 500 m.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení vodovodu budou Vojice zásobeny pomocí cisteren nebo balenou vodou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vojice - - - 208 228 246 253

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vojice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v obci Vojice provedena nesoustavná jednotná kanalizační síť, která je vyústěna do místních vodotečí na jihozápadě obce, za hl. silnicí na Hořice. Tyto vodoteče nejsou potoky v pravém smyslu slova, ale jsou spíše melioračními příkopy. Odpadní vody jsou čištěny v septicích, domovních čistírnách nebo žumpách na vyvážení. Na výpusti V4 je osazena sedimentační nádrž pro zachycení nehrubších nečistot.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod bylo bydáno MÚ Hořice pod jednacím číslem MUHC-ZP/1927/2016/ME.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Z důvodu vysoké hustoty inženýrských sítí v kombinaci s úzkými ulicemi není možné realizovat oddílnou splaškovou kanalizační síť, která by odpadní vody sváděla na jedno místo, odkud by byla možná doprava odpadních vod k likvidaci na centrální čistírnu odpadních vod. Z tohoto důvodu byly na realizaci ve výhledovém období navrženy dvě nádrže, které budou umístěné tak, aby podchycovaly veškeré vody, které odtékají z obce. Nádrže budou sloužit pro sedimentaci nejhrubších nečistot a také jako tzv. biologické rybníky se samočistící schopností. Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, nejlépe v bezodtokých jímkách s atestem nepropustnosti, které budou pravidelně vyváženy. U nových staveb a objektů doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovních čistíren odpadních vod s přepadem do stávající kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vojice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vojice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva