Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vidonice - CZ052.3604.5210.181749 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Pecka

Číslo obce PRVKUK 181749
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.181749
Kód obce 573299
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.181749.01 Vidonice 18174 181749

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vidonice je místní část obce Pecka. Leží 3 km východně od Pecky v nadmořských výškách 448 – 460 m n.m. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
Obec Vidonice je umístěna v otevřené zvlněné krajině, kde je dominantní velká rozloha zemědělské půdy. To také posiluje její typický zemědělský charakter. Vlastní obci dominuje kostel, umístěný na východním vyvýšeném místě obce.
K 1.1.2018 žije v obci 93 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká místní vodoteč, která se asi po 150 m vlévá do Bystřice.
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vidonice Trvale bydlící - - - 67 67 67 67
Přechodně bydlící - - - 11 11 11 11
Celkem - - - 78 78 78 78

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pecka 1302 1290 1275 1281 1277 1280 1270 1286 1279 1270 1285 1298 1292 1390

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vidonice - - - 67 67 70 80

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 21 21 21 21
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,33 12,33 12,33 12,33
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,42 8,42 8,42 8,42
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,73 7,73 7,73 7,73
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,68 0,68 0,68 0,68
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,91 3,91 3,91 3,91

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Vidonice má společně s obcí Kal vybudován společný vodovod. Denní maximum potřeby vody činí 0,6 l/s. Zdrojem vody je pramenní jímka o údajné vydatnosti 1,1 l/s na katastru obce Vidonice. V blízkosti jímky je automatická tlaková stanice s akumulačním prostorem o objemu 35 m3. Žádný vodojem v systému není.
Na společný vodovod jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Systém byl vybudován v roce 1961 z litinových a azbestocementových trub. V letech 1984 – 1993 bylo potrubí částečně nahrazeno PVC. Přívodní řad do obce Kal je z PVC DN 100.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Je nutné nahradit stávající zdravotně závadné řady z azbestocementových trub za nové (PVC) zdravotně nezávadné.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že místní vodovod je zásoben z jednoho zdroje není možno při jeho vyřazení zásobovat obyvatele vodou. Tudíž při jeho vyřazení bude obec zásobeno pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vidonice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vidonice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 6,73 6,73 6,73 6,73
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,21 4,21 4,21 4,21
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Vidonice má vybudovaný nesoustavný systém povrchové dešťové kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách nebo v septicích s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se zachování stávajícího způsobu individuálního nakládání se splaškovými odpadními vodami.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vidonice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vidonice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva