Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bukovina u Pecky - CZ052.3604.5210.016101 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Pecka

Číslo obce PRVKUK 16101
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.016101
Kód obce 573299
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.016101.01 Bukovina u Pecky 01610 16101

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Bukovina u Pecky je místní část obce Pecka. Leží 3 km jižně od Pecky v nadmořských výškách 466 – 504 m n.m.

Bukovina je vesnice, založená v mělké kotlině u křížení několika cest. Má proto centrální uspořádání, přestože zde není centrum nijak výrazně vyvinuto. Je zde výrazně zemědělská orientace. Obcí prochází hranice CHOPAV Východočeská křída.

K 1.1.2018 žije v obci 29 trvale bydlících obyvatel. Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.

V obci pramení potok Dubovec. Území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ Lázně Bělohrad II. stupně.

 

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bukovina u Pecky Trvale bydlící - - - 31 31 31 31
Přechodně bydlící - - - 18 18 18 18
Celkem - - - 49 49 49 49

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pecka 1302 1290 1275 1281 1277 1280 1270 1286 1279 1270 1285 1298 1292 1390 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bukovina u Pecky - - - 31 31 31 31

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 15 15 15 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 22 22 22 22
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 14,56 14,56 14,56 14,56
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 13,52 13,52 13,52 13,52
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,73 6,73 6,73 6,73
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 6,78 6,78 6,78 6,78
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,05 1,05 1,05 1,05

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Bukovina u Pecky má společně s obcemi Arnoštov a Horní Javoří vybudován společný vodovod. Denní maximum potřeby vody činí 0,7 l/s. Zdrojem vody je studna P1 o vydatnosti 0,5 l/s z roku 1965 a vrt BK1 o vydatnosti 4 l/s z roku 1994 na katastru obce Bukovina. Voda je čerpána do vodojemu Bukovina o obsahu 100 m3, který je na úrovni 509 m n.m. Voda není upravována, pouze hygienicky zabezpečena chlorem. Kapacita zdroje a objem vodojemu mají značné rezervy, které umožní bez problémů pokrýt plánovaná rozšíření.
Na systém společného vodovodu jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Řady jsou z PVC, PE a litiny.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem ke špatnému technickému stavu vodovodu bude nutná výměna sítí. Žádné další rozšiřování vodovodu se v obci Bukovina neplánuje.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že vodovod je zásoben z dvou zdrojů, je možno při vyřazení jednoho zásobovat obyvatele alespoň částečně vodou ze zbývajícího zdroje. Při vyřazení celého vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí vody balené nebo cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bukovina u Pecky - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bukovina u Pecky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,47 3,47 3,47 3,47
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,17 2,17 2,17 2,17
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Bukovina u Pecky má vybudovaný nesoustavný systém povrchové dešťové kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách nebo v septicích s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se zachování stávajícího způsobu individuálního nakládání se splaškovými odpadními vodami.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bukovina u Pecky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bukovina u Pecky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva