Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Sylvárův Újezd - CZ052.3604.5204.030996 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Ostroměř

Číslo obce PRVKUK 30996
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.030996
Kód obce 573272
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.030996.01 Sylvárův Újezd 03099 30996

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Sylvárův Újezd je místní částí obce Ostroměř. Leží 2,5 km jižně od Ostroměře v nadmořských výškách 260 – 265 m n.m. Obec má 37 trvale bydlících obyvatel a 6 přechodně bydlících. Území je volně zastavěno podél procházející komunikace. Sylvárův Újezd se nalézá v povodí Ohnišťanského potoka a je zde rybník o ploše 2,8 ha. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Ostroměř - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sylvárův Újezd Trvale bydlící - - - 37 37 37 37
Přechodně bydlící - - - 6 6 6 6
Celkem - - - 43 43 43 43

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ostroměř 1407 1348 1355 1365 1359 1370 1381 1364 1365 1362 1349 1353 1335 1335

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sylvárův Újezd - - - 37 37 37 37

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 5 5 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 8 8 8 8
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,40 5,40 5,40 5,40
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,30 5,30 5,30 5,30
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,30 5,30 5,30 5,30
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,02 0,02 0,02 0,02

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Sylvárův Újezd má vybudovaný veřejný vodovod, který je napojen na vodovodní přivaděč z vodovodu Ostroměř. Hydranty vysazené na vodovodní síti plní též funkci požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé objekty a prováděna pouze běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech s pitnou vodou bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Voda z veřejného vodovodu bude nadále využita jen jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sylvárův Újezd - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sylvárův Újezd - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizace, která je zaústěna do rybníka – Ohnišťanského potoka. Odpadní vody jsou likvidovány v žumpách a septicích s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce se navrhuje zachování stávajícího systému likvidace odpadních vod. Ideálně akumulování odpadních vod v jímkách s atestem nepropustnosti, které budou pravidelně vyváženy na centrální ČOV. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovních čistíren odpadních vod s přepadem do stáv. kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sylvárův Újezd 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sylvárův Újezd - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva