Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nemyčeves - CZ052.3604.5207.103276 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nemyčeves

Číslo obce PRVKUK 103276
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.103276
Kód obce 573230
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.103276.01 Nemyčeves 10327 103276

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Nemyčeves leží ve střední části bývalého okresu Jičín 4 km jižně od města Jičín v nadmořských výškách 266 – 290 m n.m. Obec má 336 trvale bydlících obyvatel. Jižně pod obcí protéká Nemyčevský potok.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Územní plán obce
Katastrální mapa
Technicko-ekonomická studie - odkanalizování obce Nemyčeves (RECPROJEKT s.r.o.)

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nemyčeves Trvale bydlící - - - 327 336 350 370
Přechodně bydlící - - - 40 43 43 45
Celkem - - - 367 379 393 415

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nemyčeves 304 334 343 337 335 333 331 336 335 343 342 343 353 350 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nemyčeves - - - 331 331 331 331

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 10 10 10 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 18 18 18 18
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 9,58 9,58 9,58 9,58
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,41 9,41 9,41 9,41
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 9,12 9,12 9,12 9,12
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,29 0,29 0,29 0,29
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,18 0,18 0,18 0,18

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Od roku 2010 je do obce přiveden vodovodní řad z obce Vitiněves, který dále pokračuje do obce Jičíněves. V obci Nemyčeves byl vybudován veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Jičín. Vodovod byl do obce přiveden přes již zmiňovanou obec Vitiněves 300 m dlouhým přívodním řadem. Po obci byla voda rozvedena 3,9 km rozvodných řadů. Před obcí Vitiněves byla vybudována automatická tlaková stanice, která vodu čerpá na úroveň 316 m n.m. V tomto tlakovém pásmu se nachází i obec Nemyčeves. Skupinový vodovod Jičín je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Realizování individuálních domovních přípojek u nemovitostí, které nejsou dosud napojeny na vodovodní řad nebo u novostaveb v obci.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případně špatné kvality vody ve studnách bude voda z nich použita pouze jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nemyčeves - - - 200 200 350 370

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nemyčeves - - - 0 0 350 370

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 35,97 35,97 35,97 35,97
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 22,51 22,51 22,51 22,51
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Nemyčeves provozuje nebo by měla provozovat v souladu se zákonem č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu stávající jednotnou kanalizaci s celkem 2, resp. 3 výustmi do vodoteče.  
Výust V1 je na pozemku p.č. 687/4 v k.ú.Milíčeves do pravostranného přítoku Cidliny. Odebírání vzorků probíhá však na dvou místech – na výusti stoky A do příkopu a na výusti do pravostranného přítoku Cidliny.
Výust V2 je na stoce B na pozemku p.č. 620/3 v k.ú.Nemyčeves do Nemyčeveského potoka.
 
Pro tyto výusti je vydáno povolení k vypouštění OV do vod povrchových OŽP MěÚ Jičín do 31.12.2019. Vodoprávní úřad podle §3 odst.2 písm. b) nařízení vlády č.61/2003 Sb. stanovil emisní limity pro veškeré vypouštěné odpadní vody takto:
 
CHSK (Cr)  „p“ = 150 mg/l „m“ = 220 mg/l
BSK5   „p“ =   40 mg/l „m“ =   80 mg/l
NL   „p“ =   50 mg/l „m“ =   80 mg/l

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec si nechala vypracovat technicko-ekonomickou studii pro nakládání se splaškovými odpadními vodami, kde je návrh odkanalizování obce Nemyčeves řešen v následujících variantách (viz studie RECPROJEKT):
VARIANTA A1:  Gravitační kanalizace + ČOV
VARIANTA A2:  Gravitační kanalizace + výtlak do Vitiněvsi
VARIANTA B1:  Tlaková kanalizace + ČOV
VARIANTA B2:  Tlaková kanalizace + výtlak do Vitiněvsi
VARIANTA C:  Decentralizovaný systém
 
Obec si vybrala variantu A1 - gravitační kanalizace a ČOV v katastru jejich obce.
 
Navrhovaný systém gravitační kanalizace spočívá ve výstavbě gravitačních kanalizačních stok o profilu DN 250, do kterých jsou gravitačně napojeny přípojky od jednotlivých nemovitostí (rodinné domy, občanská výstavba, drobná výroba apod.).
Gravitační kanalizace je doplněna o 1 čerpací stanici odpadních vod (ČSOV) pro jižní část obce ve směru na Jíčiněves (stoka B) s příslušným výtlačným řadem (výtlak B). Ve variantě A1 jsou OV likvidovány na vlastní obecní ČOV ve východní části obce. Vyčištěné OV by byly vypouštěny do toku Cidlina, který má dostatečnou vodnost. Je uvažováno s mechanicko-biologickou ČOV pro 400 EO. Mechanicko-biologická ČOV pracuje jako nízkozatěžovaná aktivace s aerobní stabilizací kalu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nemyčeves 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nemyčeves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva