Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Střeleč - CZ052.3604.5207.157422 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Mladějov

Číslo obce PRVKUK 157422
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.157422
Kód obce 573205
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.157422.01 Střeleč 15742 157422

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Střeleč je místní část obce Mladějov. Leží 1 km východně v nadmořských výškách 318 – 360 m n.m. Obec má 45 trvale bydlících obyvatel. V obci se dále nacházejí objekty k individuální rekreaci 2 osob. Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Střeleč - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střeleč Trvale bydlící - - - 45 45 45 45
Přechodně bydlící - - - 2 2 2 2
Celkem - - - 47 47 47 47

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mladějov 467 509 510 509 510 513 508 498 508 503 513 520 513 561

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střeleč - - - 30 30 30 30

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 7 7 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 14 14 14 14
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,30 7,30 7,30 7,30
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,40 5,40 5,40 5,40
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,35 5,35 5,35 5,35
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,05 0,05 0,05 0,05
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,90 1,90 1,90 1,90

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Střeleč je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Střeleč. V katastru obce se nacházejí dva zdroje tohoto vodovodu, vrt ST1 o vydatnosti 8 l/s a vrt ST2 o vydatnosti 4,5 l/s (aktuálně nevyužíván). Další zdroj se nachází na katastrálním území Libuň – Březka a je jím zářez Březka o vydatnosti 0,2 l/s (aktuálně nevyužíván). Z vrtu ST1 je voda čerpána přes obec Střeleč do vodojemu umístěného východně od obce. Na vodovod je v obci napojena většina obyvatel.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Uvažuje se s rozšířením vodovodní soustavy o dva vrty v blízkosti vrtů stávajících, aktuálně je plánována legalizace průzkumného vrtu St3. V návrhovém období bude na vodovodu prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody z vrtu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střeleč - - - 23 23 23 23

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Střeleč - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,60 3,60 3,60 3,60
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,40 1,40 1,40 1,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná gravitační kanalizační síť, do které přepadem natékají předčištěné vody ze septiků a domovních čistíren, z této kanalizace jsou celkem 3 výusti, které natékají do místních recipientů nebo příkopů.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod (výust V3) bylo vydáno pod jednacím číslem ŽP-01/2918/2018/Svo, MuJc/2018/11185/ZP/Svo, další rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod (výust V1 a V2) bylo vydáno pod jednacím číslem ŽP-01/32437/2015/Svo.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Na celé návrhové období bude vzhledem k velikosti obce ponechán stávající individuální způsob likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány tříkomorové septiky s filtry nebo domovní čistírny odpadních vod. Je také možnost akumulovat odpadní vody v jímkách s atestem nepropustnosti, které budou pravidelně vyváženy.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Střeleč 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Střeleč - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva