Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kozlov - CZ052.3604.5207.142018 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Mladějov

Číslo obce PRVKUK 142018
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.142018
Kód obce 573205
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.142018.01 Kozlov 14201 142018

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kozlov je místní část obce Mladějov. Leží 2,5 km severozápadně v nadmořských výškách 294 – 308 m n.m. Obec má 18 trvale bydlících obyvatel a nachází v CHOPAV Severočeská křída. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Mladějov - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kozlov Trvale bydlící - - - 18 18 18 18
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 18 18 18 18

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mladějov 467 509 510 509 510 513 508 498 508 503 513 520 513 561

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kozlov - - - 15 15 15 15

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 2 2 2
Maximální potřeba vody m3/den - - - 3 3 3 3
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,60 1,60 1,60 1,60
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,50 1,50 1,50 1,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,50 1,50 1,50 1,50
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,10 0,10 0,10 0,10

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Kozlov má vybudovaný veřejný vodovod, který je napojen na vodovod Mladějov. Obec je připojena přívodním řadem společným pro obce Kozlov, Roveň a část Podhůra. Na vodovod je připojena většina obyvatel, nepřipojení obyvatelé jsou zásobováni individuálně, z domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod případně napojovány jednotlivé objekty a bude na něm prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kozlov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kozlov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Kozlov nemá vybudován žádný kanalizační systém. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V celém návrhovém období bude vzhledem k velikosti obce ponechán stávající individuální způsob likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány tříkomorové septiky s filtry nebo domovní čistírny odpadních vod. Je také možnost akumulovat odpadní vody v jímkách s atestem nepropustnosti, které budou pravidelně vyváženy.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kozlov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kozlov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva