Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Záhuby - CZ052.3604.5207.095028 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Zelenecká Lhota

Číslo obce PRVKUK 95028
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.095028
Kód obce 573183
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.095028.01 Záhuby 09502 95028

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Záhuby je místní část obce Zelenecká Lhota. Leží 0,5 km jihozápadně v nadmořských výškách 280 – 310 m n.m. Obec má 39 trvale bydlících obyvatel ve 14 domech vedených pro trvalé bydlení. V katastru obce se dále nachází 30 objektů určených pro individuální rekreaci. Celou obcí protéká potok Záhubka.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Záhuby Trvale bydlící - - - 30 30 30 30
Přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
Celkem - - - 70 70 70 70

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zelenecká Lhota 150 154 151 154 151 155 159 156 146 146 150 157 163 165 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Záhuby - - - 0 0 50 50

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 2 3 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 2 4 6
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 1,67 3,33 5,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 1,67 3,33 5,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Záhuby není v součastné době není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně pomocí domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V současné době nejsou výrazné problémy se zásobováním obyvatelstva pitnou vodou z lokálních studní, nicméně pokud by se v budoucnu vyskytly problémy, navrhuje se vybudování místního vodovodu, jehož zdrojem by byla stávající studna Záhuby, která je nyní jedním ze zdrojů vodovodu Libáň. U zdroje by byla zřízena ATS stanice, rozvodné vodovodní řady v délce cca 1350 metrů.
Druhou možností by bylo provedení hydrogeologického průzkumu a vyhledání nového zdroje vody.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnící studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Záhuby - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Záhuby - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,99 3,99 3,99 3,99
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,50 2,50 2,50 2,50
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Záhuby není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou v obci likvidovány individuálně pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v obci ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Záhuby 4 281,0 0,0 4 281,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Záhuby - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva