Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Netolice - CZ052.3604.5207.091821 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Markvartice

Číslo obce PRVKUK 91821
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.091821
Kód obce 573167
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.091821.01 Netolice 09182 91821

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Netolice je místní část obce Markvartice. Leží 3 km východně v nadmořských výškách 376 – 383 m n.m. Obec má 13 trvale bydlících obyvatel. V obci se také nacházejí objekty, které jsou určené k individuální rekreaci 39 obyvatel. Obcí neprotéká žádná vodoteč a v návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Markvartice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Netolice Trvale bydlící - - - 13 13 13 13
Přechodně bydlící - - - 39 39 39 39
Celkem - - - 52 52 52 52

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Markvartice 460 456 455 455 457 464 470 465 479 488 488 491 503 510

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Netolice - - - 0 0 0 13

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 1 1
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 1 1 2
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,43 0,87 1,30
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,43 0,87 1,30
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Netolice není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně z domovních studní. Se zásobami vody ve studních jsou již nyní výrazné problémy, především v letních měsících trpí většina studní nedostatkem vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období se počítá s prodloužením vodovodu z východní části obce Příchvoj, který nově napojí Netolice a Leštinu, tím dojde k napojení obyvatel na kvalitní zdroj pitné vody. Vodovod bude veden v potrubí PEHD 100 RC SDR 11 90x 8,2 mm v délce 1 524 m do osady Netolice, ve které se ukončí nadzemním hydrantem DN 80 mm. Hydrant bude sloužit k protipožární ochraně přilehlé zástavby rodinných domů a odkalení potrubí. Ve východní části obce Příchvoj bude osazená vodoměrná šachta se sdruženým vodoměrem. V poli západně od osady Netolice se osadí odbočka připojení navženého vodovodního řadu z potrubí PEHD 100 RC SDR 11 90 x 8,2 mm, který bude veden v délce 970 m jižním směrem do osady Leština. V osadě se napojí navržený řad z potrubí PEHD 100 RC SDR 11 90 x 8,2 mm o délce 156 m.
Celková délka navrženého vodovodu bude cca 2650 m. Z důvodu zajištění potřených tlakových poměrů ve vodovodní síti, a to především v osadě Netolice, bude v podzemní části stávajícího vodojemu Čakan osazena čerpací stanice. Čerpací stanice bude vybavena frekvenčním měničem a je navržena na průtok Q = 2,5 – 4,5 l/s.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studních budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případně špatné kvality vody ve studních bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Netolice - - - 10 10 10 10

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Netolice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 1,40 1,40 1,40 1,40
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,60 0,60 0,60 0,60
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná gravitační kanalizace, která je vyhotovena z betonových trub DN 300 a 400 mm a z korugovaného PVC v DN 200 mm. Kanalizace svádí vody dešťové a předčištěné vody odpadní do zasakovací prohlubně v jižní části obce. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod, které doporučujeme akumulovat v jímkách s atestem nepropustnosti, které budou pravidelně vyváženy. U novostaveb budou budovány tříkomorové septiky s filtry nebo domovní čistírny odpadních vod s přepadem do stávající jednotné kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Netolice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Netolice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva