Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Starý Bydžov - CZ052.3602.5212.154946 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Starý Bydžov

Číslo obce PRVKUK 154946
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.154946
Kód obce 573132
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.154946.01 Starý Bydžov 15494 154946

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Starý Bydžov leží cca 27 km západně od Hradce Králové a cca 3 km severozápadně od města Nový Bydžov, v nadmořských výškách cca 242 – 284 m n.m. Obec má 396 trvale bydlících obyvatel a 40 rekreantů.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod,a.s., 2018
Územní plán obce Starý Bydžov - Změna č. 1, Ing. arch. Karel Novotný, Hradec Králové, 8/2006

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starý Bydžov Trvale bydlící - - - 396 400 410 420
Přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
Celkem - - - 436 440 450 460

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Starý Bydžov 406 392 386 387 386 388 396 390 391 403 413 415 431 443

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starý Bydžov - - - 390 394 404 414

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 10 10 10 11
Maximální potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 13
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 9,91 10,11 10,32 10,52
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,77 8,95 9,13 9,31
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,39 8,56 8,73 8,91
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,37 0,38 0,39 0,39
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,14 1,16 1,19 1,21

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Starý Bydžov má vybudován veřejný vodovod o délce 9,669 km, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s, provozovatelem Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5212-754943-48172898-1/1
IČPE: 5212-754943-48172898-1/1-27461211
Počet připojených trvale bydlících obyvatel: 390
 
Severovýchodně od obce se nachází zemní vodojem Starý Bydžov - má objem 2 x 250 m3 (kóty 282,61/287,02  m n.m.). Z tohoto vodojemu pokračuje zásobní řad do obce.
Vodovodní síť – hlavní zásobní řad z vodojemu je Ø 160 mm, rozvodné řady v obci jsou Ø 110 a Ø 90 mm. Přes obec je veden také hlavní samostatný řad Ø 160 mm do Hlušic a odbočuje z hlavního vodojemu – obec před obcí. Jižním směrem z vodovodní sítě je veden řad Ø 110 mm do Staré a Nové Skřeneře.
V současné době je již v provozu Vodárenská soustava Východní Čechy s dokonalým využitím zdrojů v území této soustavy. Součástí této soustavy je i přívodní řad DN 400 mm do Nového Bydžova. Východně od Nového Bydžova se nachází zemní vodojem Prasek o obsahu 1500 m3 (281,84/286,84 m n.m.), do kterého je tento přívodní řad napojen.
U stávajícího zemního vodojemu Starého Bydžova je realizován věžový vodojem 70 m3 (299,40/302,60 m n.m.). Odtud je veden řad DN 200 mm do Smidar. Z tohoto řadu je provedena odbočka pro horní tlakové pásmo Starého Bydžova. Původní zemní vodojem je využíván pro dolní tlakové pásmo, dále pro Hlušice, Hlušičky, Starou a Novou Skřeneř a další obce jihozápadně a západně od Nového Bydžova.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
 
Vodovod je rozveden do všech částí obce.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené, případně z vrtů 1,3 ze zdrojové oblasti Nový Bydžov (vydatnost 11,5 l/s).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starý Bydžov - - - 386 390 400 410

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starý Bydžov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 37,01 37,78 38,55 39,32
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná gravitační kanalizace, z níž značná část byla budována jako zatrubení stávajících příkopů, zejména uvnitř obce. Celková délka kanalizační sítě je 5,410 km. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Starý Bydžov.
 
Základní údaje kanalizace starý bydžov:
IČME: 5212-754943-00653420-3/1
IČPE: 5212-754943-00653420-3/1-00653420
Počet připojených trvale bydlících obyvatel: 386
 
Do  kanalizace jsou napojeny jednotlivé objekty přes DČOV a  septiky. Vzhledem k poloze vlastní obce Starý Bydžov (je na kopci) rozvodí spadá na tři strany. Horní část – severní odtéká na západ, kde vyúsťuje do silničního příkopu a odpadní vody se ztrácí v polích. Stejným způsobem je odkanalizována i jihozápadní část obce, kde je vyústění rovněž za obcí do příkopu silnice směrem na Starou Skřeneř. Hlavní část Starého Bydžova, tj. střed, východní a jižní část obce je svedena směrem jižním kde je provedena samostatná stoka pod obec (asi 2/3 obce), která ústí do rybníčka (plní funkci biologického rybníka). Odtud vede přepad do stávajícího příkopu, podél cesty do polí a příkop ústí až do Skřeneřského potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhované opatření je v souladu s územním plánem v jednání (rok 2018).
Stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto navrhujeme vybudovat novou oddílnou kanalizaci s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků.
Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod by bylo prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích.
Odpadní vody z obce budou svedeny do jednoho místa jižně pod obec, kde je navržena čerpací stanice. Z této čerpací stanice budou splaškové vody přečerpávány do stávající kanalizační sítě města Nový Bydžov a dále až na čistírnu odpadních vod Nový Bydžov . Výstavbu nové kanalizační sítě doporučujeme (vzhledem k počtu obyvatel a finančním nárokům) realizovat po návrhovém období (po r. 2030). Do doby výstavby nové kanalizační sítě a čerpací stanice, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Starý Bydžov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Starý Bydžov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva