Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vesec u Sobotky - CZ052.3604.5207.083364 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libošovice

Číslo obce PRVKUK 83364
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.083364
Kód obce 573116
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.083364.01 Vesec u Sobotky 08336 83364

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vesec u Sobotky je místní část obce Libošovice. Leží 1 km jihozápadně v nadmořských výškách 295 – 303 m n.m. Obec má 23 trvale bydlících obyvatel v 10 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 12 objektů určených k individuální rekreaci cca 36 obyvatel. Obec se nachází v CHKO Český ráj.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovodu (VIS spol.s r.o. HK)
Informace od obce
Informace od provozovatele vodovodu VOS a.s. Jičín

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vesec u Sobotky Trvale bydlící - - - 23 25 25 25
Přechodně bydlící - - - 36 36 36 36
Celkem - - - 59 61 61 61

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Libošovice 454 481 486 496 502 500 507 510 508 501 513 512 512 536 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vesec u Sobotky - - - 43 61 61 61

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 10 9 7 6
Maximální potřeba vody m3/den - - - 14 12 10 7
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,16 8,81 7,45 6,10
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,88 7,96 7,03 6,10
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,96 2,64 1,32 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,93 3,28 1,64 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,27 0,85 0,42 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Vesec u Sobotky není v současné době vybudován žádný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně z domovních studní. Se zásobami vody ve studnách jsou dnes známy výrazné problémy.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V lokalitě Vesec u Sobotky (místní části obce Libošovice) bude vybudován veřejný vodovod napojený na vodovod Libošovice, který je součástí skupinového vodovodu Sobotka. Vybudování vodovodu bude provedeno z důvodu vyskytujících se problémů se zásobováním obyvatel pitnou vodou z domovních studní (nedostatečná kapacita studní z důvodu klimatických změn). Vodovod bude pod tlakem vodojemu Nepřívěc. Napojení bude provedeno na stávající zásobní řad do Libošovic z vodojemu u lokality Nepřívěc. Přívodní řad DN 80 bude veden podél komunikace do Sobotky a dále podél komunikace k zástavbě Vesce u Sobotky v délce 1000 m, zde budou odbočeny rozvodné řady DN 80 po zástavbě v délce 629 m. Přívodní řad DN 80 do zástavby Vesce bude pokračovat podél silnice do lokality Podkost v délce 2 000 m.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studních budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou vody bude voda ze studní nadále využívána jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vesec u Sobotky - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vesec u Sobotky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,21 3,27 3,33 3,40
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,01 2,05 2,09 2,13
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Vesec se nalézá jednotná kanalizace (pasport a povolení vypouštění odpadních vod). U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení nebo čistící zařízení (obecně) s napojením do jednotné kanalizace, vod povrchových či podzemních.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod. Obsah jímek bude likvidován vyvážením na čistící zařízení. U nových objektů budou vybudovány domovní čistící zařízení anebo bezodtokové jímky na vyvážení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vesec u Sobotky 4 214,0 0,0 4 214,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vesec u Sobotky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva