Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Libošovice - CZ052.3604.5207.083291 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libošovice

Číslo obce PRVKUK 83291
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.083291
Kód obce 573116
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.083291.01 Libošovice 08329 83291

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Libošovice leží na severozápadní hranici bývalého okresu Jičín 2,5 km severně od města Sobotka v nadmořských výškách 289 – 309 m n.m. Obec se nachází v CHKO Český ráj. Obec má 281 trvale bydlících obyvatel v 76 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nachází 27 objektů určeních pro individuální rekreaci cca 81 obyvatel. Obcí protéká potok Klenice.
V následujícím období se předpokládá výstavba cca 20 objektů.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME, VUPE 2017
Územní plán
Informace od provozovatele vodovodu VOS a.s. Jičín

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libošovice Trvale bydlící - - - 281 281 281 281
Přechodně bydlící - - - 81 81 81 81
Celkem - - - 362 362 362 362

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Libošovice 454 481 486 496 502 500 507 510 508 501 513 512 512 536

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libošovice - - - 235 235 235 235

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 37 37 37 37
Maximální potřeba vody m3/den - - - 55 55 55 55
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 36,50 36,50 36,50 36,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 31,93 31,93 31,93 31,93
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 31,48 31,48 31,48 31,48
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,45 0,45 0,45 0,45
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,58 4,58 4,58 4,58

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Libošovice je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Sobotka. Obec je napojena z vodojemu Nepřívěc umístěném východně nad obcí Nepřívěc o objemu 100 m3. Z vodojemu ve voda gravitačně přivedena do obce Nepřívěc a z ní dále do Libošovic přívodním řadem délky 550 m. Po Libošovicích je voda rozvedena 2,1 km rozvodných řadů. Celé území obce je v jednom tlakovém pásmu vodojemu Nepřívěc.

Jako zdroj vody pro vodovod slouží vrt Rašovec vydatnosti 14 l/s a pramenní jímka Hrudka vydatnosti 16 l/s. Kvalita surové vody ze zdrojů je vyhovující.

Část vodovodu je ve vlastnictví obce, vše provozuje VOS, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V následném období bude na vodovodu prováděna jen běžná údržba a rozšíření k výstavbám.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k velké vydatnosti zdrojů je možno při vyřazení jednoho zdroje zásobovat obyvatele ze zdroje zbývajícího. Při vyřazení celého vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libošovice - - - 0 0 240 280

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libošovice - - - 0 0 240 280

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 29,20 29,20 29,20 29,20
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 18,27 18,27 18,27 18,27
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci se nalézá jednotná kanalizace (pasport a povolení vypouštění odpadních vod z 8 volných výustí). U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení nebo čistící zařízení (obecně) s napojením do jednotné kanalizace nebo vod povrchových.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce a počtu obyvatel bude v obci vybudována splašková kanalizace zakončená centrálním čistícím zařízením Libošovice pro 400EO. Délka kanalizačních řadů po obci je navrhována na 2,83km v DN 250.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libošovice 0,0 17 198,0 17 198,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libošovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva