Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Psinice - CZ052.3604.5207.136450 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libáň

Číslo obce PRVKUK 136450
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.136450
Kód obce 573108
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.136450.01 Psinice 13645 136450

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Psinice je místní částí města Libáň a leží 2,5 km jižně. Nalézá se v nadmořské výšce 217 - 224 m n.m. Žije zde 141 trvale bydlících obyvatel. K rodinné rekreaci je využíváno 28 objektů. Celou obcí protéká Libáňský potok. V obci se nachází dvě malé vodní plochy.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace kanalizace Psinice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Psinice Trvale bydlící - - - 132 135 140 145
Přechodně bydlící - - - 84 84 84 84
Celkem - - - 216 219 224 229

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Libáň 1669 1699 1714 1712 1714 1738 1744 1715 1730 1764 1867 1951 1900 1866

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Psinice - - - 131 219 224 229

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 7 7 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 9 9 9 9
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 6,85 6,85 6,85 6,85
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,43 6,43 6,43 6,43
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,16 6,16 6,16 6,16
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,28 0,28 0,28 0,28
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,42 0,42 0,42 0,42

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Psinice je v provozu veřejný vodovod, který je součástí místního vodovodu Libáň. Do obce je voda přivedena 1,3 km dlouhým přívodním řadem. Celou obcí vede jeden vodovodní řad PVC 110 v celkové délce 1,359 m. Vodovod je pod tlakem vodojemu Staré Hrady 2 x 150 m3 na kótě dna 273,35 m n.m.
Vodovod je v majetku a ve správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Do budoucna bude na vodovodu prováděna jen běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vodovod Libáň je zásoben pitnou vodou ze čtyř různých zdrojů. Při selhání jednoho ze zdrojů bude systém zásobován ze zbývajících dvou zdrojů. Pokud by došlo k přerušení přívodního řadu z Libáně bude voda dodána pomocí cisterny eventuelně v balené podobě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Psinice - - - 0 0 224 229

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Psinice - - - 0 0 224 229

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 15,30 15,73 16,17 16,60
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,18 9,44 9,70 9,96
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec není vybavena veřejnou kanalizací. Splaškové vody jsou shromažďovány v bezodtokových jímkách nebo septicích.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části města Libáň – Psinice bude vybudována oddílná splašková gravitační kanalizace o celkové délce cca 2,1 km, ze které budou odpadní vody přečerpávány výtlačným potrubím do kanalizace v Křešicích s koncovým čištěním odpadních vod na společné čistírně odpadních vod v Křešicích s kapacitou pro 200 EO. ČOV bude sloužit k čištění odpadních vod z obcí Křešice a Psinice s výustí do Libáňského potoka. Předpokládané pořizovací náklady dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočítány spolecčně pro kanalizační síť v lokalitách Křešice i Psinice v honotě 19,17mil.Kč.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Psinice 0,0 10 170,0 10 170,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Psinice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva