Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lány - CZ052.3604.5207.079324 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lázně Bělohrad

Číslo obce PRVKUK 79324
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.079324
Kód obce 573094
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2194
Lázně Bělohrad

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.079324.01 Lány 07932 79324

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Lány je místní částí Lázní Bělohrad a leží 1,5 km východně. Nalézá se v nadmořské výšce 312 - 330 m n.m. Žije zde 173 trvale bydlících obyvatel. Celou obcí protéká vodoteč Heřmanka. Území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ Lázně Bělohrad I. a II. stupně. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.

 

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“

Formuláře VUME, VUPE 2017

Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti

Územní plán města Lázně Bělohrad

Informace města Lázně Bělohrad

Informace od provozovatele

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lány Trvale bydlící - - - 173 185 185 185
Přechodně bydlící - - - 126 126 126 126
Celkem - - - 299 311 311 311

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lázně Bělohrad 3727 3732 3740 3743 3750 3761 3728 3716 3685 3665 3658 3677 3625 3734 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lány - - - 185 185 185 185

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 17 17 17 17
Maximální potřeba vody m3/den - - - 23 23 23 23
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 16,64 16,64 16,64 16,64
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 10,65 10,65 10,65 10,65
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,58 10,58 10,58 10,58
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,56 0,56 0,56 0,56
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,99 5,99 5,99 5,99

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je vybavena veřejným vodovodem. Z Lázní Bělohrad je voda přivedena samostatným čerpáním z ÚV Lázně Bělohrad výtlačný řad PVC 90 délky 2 475 m do vodojemu Lány 150 m3 (354,040/358,10 m n.m.), který se nachází severně nad obcí. Z vodojemu jsou vedeny rozvodné řady profilu PVC 110.  
 
Vodovod je v majetku a správě Vodohospodářská obchodní společnost a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu bude v obci ponechán stávající systém zásobování obyvatel vodou. Dále bude prodloužen vodovodní řad do místní části Hřídelec a také budou v následujících letech na vodovod dle potřeby napojovány stávající lokality (kde není vybudován veřejný vodovod) a nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů (Hřídelec) a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při přerušení přívodního řadu, nebo vyřazení celého vodovodu, bude obec zásobována pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lány - - - 185 185 185 185

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lány - - - 185 185 185 185

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 15,04 15,04 15,04 15,04
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,27 0,27 0,27 0,27
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v obci Lány vybudována splašková kanalizace svedena na dvě čerpací stanice, odkud jsou splaškové vody tlakově dopravovány do kanalizace města Lázně Bělohrad, ukončené čistírnou odpadních vod Lázně Bělohrad

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající systém kanalizace bude zachován. Dále budou v následujících letech na kanalizaci dle potřeby napojovány stávající lokality (kde není vybudována veřejná kanalizace) a nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok a bude prováděna běžná údržba. Výhledově bude z místní části Lánov napojena i místní část Hřídelec.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lány 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lány - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva