Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Brtev - CZ052.3604.5207.079286 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lázně Bělohrad

Číslo obce PRVKUK 79286
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.079286
Kód obce 573094
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2194
Lázně Bělohrad

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.079286.01 Brtev 07928 79286

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Brtev je místní částí Lázní Bělohrad a leží 1 km východně. Nalézá se v nadmořské výšce 308 - 360 m n.m. Žije zde 145 trvale bydlících obyvatel. Celou obcí protéká Brtevský potok. V horní části obce se nacházejí dvě menší vodní plochy. Převážná část místní části Brtev je rekreačně využívána. Zástavba obce je soustředěna podél komunikace Brtev – Lázně Bělohrad, která kopíruje trasu Brtevského potoka.

Území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ Lázně Bělohrad I. a II. stupně. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.

 

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“

Formuláře VUME, VUPE 2017

Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti

Územní plán města Lázně Bělohrad

Informace města Lázně Bělohrad

Informace od provozovatele

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brtev Trvale bydlící - - - 145 145 145 145
Přechodně bydlící - - - 123 123 123 123
Celkem - - - 268 268 268 268

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lázně Bělohrad 3727 3732 3740 3743 3750 3761 3728 3716 3685 3665 3658 3677 3625 3734

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brtev - - - 61 61 70 80

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 6 6 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 8 9 10 10
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,19 2,42 2,64 2,87
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,80 1,99 2,17 2,36
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,42 1,57 1,71 1,86
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,38 0,42 0,46 0,50
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části je veřejný vodovod zásobený z města Lázně Bělohrad. Zástavba je situována s velkým výškovým rozdílem, proto je pro výše položené objekty situace řešena samostatným tlakovým pásmem (posilovací AT stanice). Ostatní objekty využívají vlastní zdroje vody – domovní studny.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu bude v obci ponechán stávající systém zásobování obyvatel vodou.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitově nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo cisternou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brtev - - - 88 88 95 110

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brtev - - - 88 88 95 110

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,84 5,24 5,65 6,05
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,18 0,18 0,18 0,18
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V roce 2016 byla vybudována oddílná splašková kanalizace zakončená čerpací stanicí položenou v nejnižší části obce. Z ní jsou výtlačným řadem odpadní vody dopravovány do kanalizace města Lázně Bělohrad a dále na čistírnu odpadních vod Lázně Bělohrad.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající systém kanalizace bude zachován. Dále budou v následujících letech na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok a bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Brtev 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Brtev - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva