Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lískovice - CZ052.3604.5204.084905 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lískovice

Číslo obce PRVKUK 84905
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.084905
Kód obce 573086
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.084905.01 Lískovice 08490 84905

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lískovice leží na jihovýchodním okraji bývalého okresu Jičín 6 km jihozápadně od města Hořice v nadmořských výškách 255 – 268 m n.m. Obec má 135 trvale bydlících obyvatel v 46 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 18 objektů určených k individuální rekreaci cca 54 obyvatel. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Lískovice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lískovice Trvale bydlící - - - 152 164 168 179
Přechodně bydlící - - - 3 3 3 3
Celkem - - - 155 167 171 182

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lískovice 199 212 209 209 210 212 218 220 225 221 216 224 220 240 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lískovice - - - 141 141 151 161

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 16 16 17 18
Maximální potřeba vody m3/den - - - 24 25 25 26
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 15,52 16,19 16,85 17,52
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 14,10 14,77 15,43 16,10
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,95 11,62 12,28 12,95
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,73 1,80 1,86 1,93
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,42 1,49 1,55 1,62

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Lískovice je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Dobrá Voda. Zdrojem vody je vrt v Bílsku, který má vydatnost 3 l/s. Vzhledem k nedostatečné kapacitě zdroje je kapacita doplňována ze skupinového vodovodu Hořice. Voda je dopravována do vodojemu umístěném severně nad Bílskem o obsahu 50 m3, s kótami 322,50 / 320,30 m n.m. Z Bílska je voda dopravována přes obec Dobrá Voda gravitačně přes spotřebiště do vodojemu Lískovice. Na vodovod je napojeno 135 obyvatel. Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období bude na vodovodu prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zdrojem vody bude vodovod dotován vodou ze skupinového vodovodu Hořice. Při vyřazení celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lískovice - - - 149 149 159 169

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lískovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 14,42 15,09 15,75 16,42
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,76 0,78 0,80 0,82
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Lískovice je v současné době jednotná kanalizační síť, která je převážně z betonových trub DN 200 - 500 mm (také je zastoupeno PP a PVC potrubí). Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump, septiků nebo domovních čistíren odpadních vod, kde jsou přepady zaústěny do stávající jednotné kanalizace, která ústí na dvou místech východně od obce do blízké svodnice.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění vod bylo vydáno pod jednacím číslem MUHC-ŽP/16222/2014/AK.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Lískovice bude odkanalizování a čištění odpadních vod řešeno individuálně. U objektů budou instalovány tříkomorové septiky s filtrem nebo domovní ČOV. Vyčištěná odpadní voda bude přednostně vypouštěna do stávající kanalizace (sledované výusti). V několika případech, kdy je rodinný dům „utopený“ oproti kanalizační stoce a v případě vhodnosti podloží, bude vyčištěná odpadní voda z tříkomorových septiků s filtry nebo z domovních ČOV s dočišťujícími filtry vsakována přímo do horninového prostředí na pozemku. Alternativní možností u menších kubatur stočného je akumulace odpadních vod v bezodtokých vyvážených jímkách s atestem nepropustnosti, které budou pravidelně vyváženy. Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočítány (r. 2017) v hodnotě 4,634 mil. Kč.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lískovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lískovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva