Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Ledkov - CZ052.3604.5207.069302 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kopidlno

Číslo obce PRVKUK 69302
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.069302
Kód obce 573060
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.069302.01 Ledkov 06930 69302

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Ledkov je místní částí Kopidlna a leží 2 km severozápadně. Nalézá se v nadmořské výšce 240 - 244 m n.m. Žije zde 27 trvale bydlících obyvatel v 11 domech vedených pro trvalé bydlení. Dále se v obci nachází 12 objektů určených k individuální rekreaci cca 36 obyvatel. Obci protéká místní potok. V severní části obce se nachází Holský rybník.
V následném období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ledkov Trvale bydlící - - - 25 25 25 25
Přechodně bydlící - - - 36 40 40 40
Celkem - - - 61 65 65 65

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kopidlno 2240 2172 2148 2134 2156 2115 2160 2150 2131 2080 2112 2112 2136 2190 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ledkov - - - 0 50 50 50

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 20 40 60
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 17 33 50
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 16,67 33,33 50,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Ledkov je řešena individuálním zásobováním vodou – domovními studnami.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V místní části města Kopidlno – Ledkov bude vybudován veřejný vodovod DN 50, napojený na stávající vodovod obce Libáň. Připojení je navrženo v lokalitě Psinice. Celková délka vodovodních řadů je dle PD 3.113 m.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitativně nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ledkov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ledkov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,40 3,44 3,47 3,51
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,13 2,15 2,17 2,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec není vybavena veřejnou kanalizací. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně, pomocí bezodtokých jímek a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci zůstane zachován individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ledkov 8 565,0 0,0 8 565,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ledkov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva