Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Pševes - CZ052.3604.5207.031828 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kopidlno

Číslo obce PRVKUK 31828
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.031828
Kód obce 573060
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.031828.01 Pševes 03182 31828

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Pševes je místní částí Kopidlna a leží 2 km východně. Nalézá se v nadmořské výšce 228 - 244 m n.m. Žije zde 149 trvale bydlících obyvatel v 49 domech vedených pro trvalé bydlení. Dále se v obci nachází 35 objektů určených pro individuální rekreaci cca 105 obyvatel. Obci protéká místní potok, který se těsně pod obcí vlévá do Mrliny.
V následném období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pševes Trvale bydlící - - - 149 150 153 155
Přechodně bydlící - - - 105 105 105 105
Celkem - - - 254 255 258 260

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kopidlno 2240 2172 2148 2134 2156 2115 2160 2150 2131 2080 2112 2112 2136 2190

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pševes - - - 112 112 120 130

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 6 6 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 6 7 7 8
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 65,07 66,71 68,36 70,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 46,40 47,60 48,80 50,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 41,90 43,60 45,30 47,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,50 4,00 3,50 3,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 18,67 19,11 19,56 20,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci je obecní vodovod. Bylo využito stávající studny bývalého státního statku. Ta byla doplněna úpravou vody a čerpací stanicí. Po obci byla vybudována rozvodná vodovodní síť.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhuje se napojení stávajícího vodovodu na skupinový vodovod Kopidlno. Přívodní řad bude veden od obce Drahoraz.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitově nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo cisternou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pševes - - - 0 0 150 180

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pševes - - - 0 0 150 180

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 17,21 17,40 17,59 17,78
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 10,77 10,89 11,01 11,13
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec není vybavena veřejnou kanalizací. Existuje však sběrný systém, který slouží k odvodu splaškových a dešťových vod. U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení nebo čistící zařízení (obecně) s napojením do jednotné kanalizace, vod povrchových či podzemních.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se výstavba oddílné splaškové tlakové kanalizace v souhrnné délce 3.100 metrů s výtlakem odpadních vod do kanalizačního systému Kopidlna. Počet DČJ bude cca 80 ks.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pševes 2 585,0 16 434,0 19 019,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pševes - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva