Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Konecchlumí - CZ052.3604.5207.069001 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Konecchlumí

Číslo obce PRVKUK 69001
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.069001
Kód obce 573051
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.069001.01 Konecchlumí 06900 69001

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Konecchlumí leží ve střední části bývalého okresu Jičín 10 km jihovýchodně od města Jičín v nadmořských výškách 277 – 306 m n.m. V obci se dále nachází 10 objektů určených k individuální rekreaci cca 40 obyvatel. Obcí protéká potok Bukovka. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
ÚP 12/2002

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Konecchlumí Trvale bydlící - - - 298 320 323 326
Přechodně bydlící - - - 40 40 40 40
Celkem - - - 338 360 363 366

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Konecchlumí 375 377 380 392 388 387 379 382 387 388 404 407 411 415

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Konecchlumí - - - 292 310 320 320

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 98 98 98 98
Maximální potřeba vody m3/den - - - 138 138 138 138
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 97,62 97,62 97,62 97,62
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 27,72 27,72 27,72 27,72
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 26,56 26,56 26,56 26,56
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,15 1,15 1,15 1,15
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 69,90 69,90 69,90 69,90

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Konecchlumí je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Jičín. Tento skupinový vodovod je propojen na přivaděč Kamensko – Jičín DN 250. V Mlázovicích se nacházejí vrty ML1, ML2 a V5 a V5a. Celková vydatnost těchto zdrojů je 20 l/s. Ze zdrojů je voda čerpána do úpravny vody, odkud je voda dále čerpána do vodojemu Kamensko (200 + 250 m3, 354,50/358,50 m.n.m.). Dále je do VDJ Kamensko čerpána voda z ÚV Lázně Bělohrad (zdroje viz. Lázně Bělohrad).
Konecchlumí je napojeno na skupinový vodovod Jičín v části obce Kamenice, která je napojena na přivaděč DN 250 mm Kamensko – Jičín.
Voda je gravitačně přivedena do vodojemu Konecchlumí. Vodojem má obsah 100 m3 s kótou dna 298,0 a maximální hladinou 300,2 m n.m. Z vodojemu je voda gravitačně dopravována do spotřebiště. V bezprostřední blízkosti vodojemu (za kostelem) jsou problémy s tlakovou úrovní hydrostatického tlaku. Pro zvyšování tlaku slouží AT stanice, umístěná ve vodojemu.
Voda je dopravována 1,5 km přívodním plastovým řadem a 2,0 km dlouhými také plastovými rozvodnými řady. Na vodovod jsou v obci napojeni téměř všichni obyvatelé.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobení vodou je vyhovující a předpokládá se pouze provádění běžné údržby.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí
vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.
 

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Konecchlumí - - - 180 180 300 350

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Konecchlumí - - - 0 0 300 350

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 29,11 30,20 31,29 32,37
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 18,22 18,90 19,58 20,26
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v Konecchlumí i Kamenici vybudována pouze jednotná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v souladu s platnou legislativou. Kanalizace se průběžně doplňuje o nové úseky.
V místní části Konecchlumí je vybudováno celkem šest kanalizačních stok (DN 300 a DN 400) o celkové délce cca 1880 m s vypouštěním předčištěných odpadních vod především do potoku Bukovka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do doby, než bude vybudována nová oddílná kanalizační síť, se předpokládá individuální čištění v souladu s platnou legislativou.
Navrhuje se vybudovat oddílnou kanalizační síť v Konecchlumí s čištěním odpadních vod v navržené čistírně odpadních vod (ČOV) Konecchlumí. Místní část Kamenice se navrhuje řešit kanalizační sítí s převodem odpadních vod do Konecchlumí. Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu (Z18) jižně zastavěného území Konecchlumí u potoka Bukovka, s funkcí Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI pro případné umístění ČOV vč. příjezdové komunikace. Délka kanalizační sítě DN250 bude cca 2.700 m. Kapacita ČOV se uvažuje pro 500 EO.
 
Po vybudování oddílné splaškové kanalizace bude stávající jednotná kanalizace využívána pouze jako srážková kanalizace

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Konecchlumí 0,0 17 518,0 17 518,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Konecchlumí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva