Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vrbice - CZ052.3607.5208.051250 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vrbice

Číslo obce PRVKUK 51250
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.051250
Kód obce 548707
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.051250.01 Vrbice 05125 51250

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vrbice se nachází v jihozápadní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, v koncové části povodí Vrbického potoka, podél komunikace III/3166, vedoucí dále směrem na Suchou Rybnou. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 410,0 – 430,0 m n.m., místní část Draha je situována na úrovni cca 435,0 – 440,0 m n.m.
V obci pramení Vrbický potok (pravostranný přítok potoka Brodec).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktulizaci PRVKUK"
Vodovodní řád Vrbice
Kanalizační řád Vrbice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrbice Trvale bydlící - - - 115 120 120 120
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 145 150 150 150

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vrbice 126 130 138 144 148 152 150 150 151 149 154 150 156 148

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrbice - - - 144 146 148 150

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 16 16 15 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 22 22 22 22
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 16,24 15,88 15,51 15,15
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 11,35 11,11 10,88 10,65
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,45 10,27 10,08 9,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,89 0,90 0,90 0,90
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,90 4,90 4,90 4,90

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu, který zahrnuje v současné době Borovnici, Přestavlky, Rájec, Chleny, Chlínky a Vrbici. Vodovod je provozován Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a je v majetku obcí Borovnice, Chleny a Vrbice (majetek je mezi obce členěn podle umístění na jednotlivých katastrech).
 
Zdroj vody:
Zdrojem vody pro skupinový vodovod je vrt HV-1, situovaný západně od zástavby v Přestavlkách, v údolní nivě potoka Brodec. Vrt je 115 m hluboký a jímá spodnoturonskou zvodeň, při menších odběrech má údajně artézský charakter. Voda obsahuje železo, je upravována v přilehlé úpravně a čerpána dále do sítě.
 
Maximální vydatnost vrtu je uváděna 8 l/s, doporučený odběr dle posudku OHGS z roku 1996 je 5 l/s. Současná výroba je 80-130 m3/den, tj. cca 1,5 l/s.
Vrt, ÚV a čerpací stanice jsou umístěny v oploceném území cca 40 x 50 m, které je současně definováno jako I.OPVZ. OPVZ II. st není stanoveno, je však doporučeno dbát zvýšené pozornosti na úseku obecné ochrany podzemních vod v tzv. infiltrační oblasti jímané spodoturonské zvodně.
Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita dodávané vody odpovídá požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb.
Vrt je v současné době v havarijním stavu a je nutná jeho rekonstrukce v nejbližších letech.
 
Doprava vody, akumulace:
Z akumulace při ÚV je voda čerpána výtlakem PVC DN 225 do vodojemu Chleny 200 m3 – hladina 376,6 m. n. m.
Soustava čerpací stanice – vodojem Chleny vytváří nejnižší tlakové pásmo SV, zásobované zpětně z vodojemu Chleny (funguje jako vodojem za spotřebištěm). Vodojem je z dnešního pohledu umístěn zbytečně vysoko a v nižších částech území by byl tlak až cca 0,8 MPa. Tlaky v nižších částech pásma jsou proto redukovány.
V tomto tlakovém pásmu jsou tedy zásobeny Přestavlky, ze kterých pak zásobní řad PVC 160 pokračuje dále přes Borovnici do Rájce, kde v současné době končí.
U vodojemu Chleny je čerpací stanice, která čerpá vodu dále přes síť obce Chleny a Chlínky do vodojemu Vrbice 2x 200 m3, umístěném na terénním vrcholu mezi obcemi Chlínky a Vrbice (kóta hladiny 442,85 m. n. m.). Tento vodojem funguje jako zásobní pro Chleny a Chlínky (vodojem za spotřebištěm) a Vrbice (vodojem před spotřebištěm). Tato část systému představuje střední tlakové pásmo skup. vodovodu.
Na konci zástavby obce Vrbice je ATS, která čerpá vodu do výše položených částí Vrbice, zejména oblasti Draha, tato část tvoří nejvyšší tlakové pásmo SV.
V lokalitě Vrbice – Chlínky byl původní zemědělský vodovod nahrazen novým vodovodním řadem PE DN 90 a přípojka do zemědělského areálu mezi obcemi Vrbice a Chlínky zrušena.
 
Vlastní Vrbice je dnes zásobena z tlakového pásma vodovodu Vrbice, pro lokalitu Draha je využíván původní vodojem na konci sítě (cca 30 m3), u kterého je ATS, zásobující tuto lokalitu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Hlavní řady vodovodu včetně zdrojů a akumulací jsou dobudovány a výškové řešení sítě, byť se z hlediska dnešního pohledu nejeví úplně optimální, je již dáno.
 
PRVK proto po dohodě s OÚ Vrbice uvažuje pouze dostavbu vodovodní sítě v obci dle potřeb nové zástavby a její případné opravy. Záměrem je také do stávající arm. komory VDJ 400 m3 osazení hydrovaru pro vodovodní síť obce Vrbice z důvodu zvýšení hydrodynamického tlaku pro celou obec. S tím, že stávající ATS pro lokalitu Draha bude zrušena. Stávající zemědělský vodovod bude provozován dle potřeb provozovatele, bilančně je možné napojení zemědělských objektů na veřejný vodovod.
 
V rámci celého SV se jeví potřebné:
 oprava vrtu HV-1 v Přestavlkách a výměna výtlačného potrubí (zpracováno projekční řešení: Ing. Martin Jiruf 06/2016 – VaK Jablonné nad Orlicí)
  
Na vodovod bylo v roce 2015 napojeno cca 144 trvale bydlících obyvatel, v roce 2020 se uvažuje 146 napojených obyvatel.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vrt Přestavlky HV-1 je uvažován jako jeden z předpokládaných zdrojů nouzového zásobení pitnou vodou v regionu, tj. sloužil by i pro obec Vrbice.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrbice - - - 100 120 150 150

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrbice - - - 0 120 150 150

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 14,38 14,38 14,38 14,38
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,00 9,00 9,00 9,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Odpadní vody z omezené výrobní činnosti, obecní vybavenosti (služeb) a domácností jsou spolu se srážkovými vodami gravitačně odváděny jednotnou kanalizační sítí přes jednu výust do recipientu. Celková délka stokové sítě je 1 640 m, počet domovních přípojek je 23. Profily stok se pohybují v rozmezí DN 250-400 mm. Kmenová odpadní stoka v délce 125 m je v profilu DN400 z betonových trub. Do této stoky je zaústěn přepad z místního rybníku. Lokalita Draha je odkanalizována pomocí čerpací stanice s výtlakem odpadních vod.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Vrbice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Bude zachována stávající jednotná kanalizace. V prostoru stávající výusti při západním okraji obce se navrhuje vybudovat kořenovou čistírnu odpadních vod pro 150 až 200 EO.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vrbice 0,0 1 982,0 1 982,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vrbice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva