Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Javornice - CZ052.3604.5207.067075 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kněžnice

Číslo obce PRVKUK 67075
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.067075
Kód obce 573043
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.067075.01 Javornice 06707 67075

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Javornice je místní část obce Kněžnice. Nachází se 1,5 km jihozápadně v nadmořských výškách 302 – 318 m n.m. Obec má 13 trvale bydlících obyvatel a 1 přechodně bydlícího. Obcí protéká potok Javornice a místní vodoteč. Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída a v CHKO Prachovské skály. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Kněžnice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Javornice Trvale bydlící - - - 13 13 13 13
Přechodně bydlící - - - 1 1 1 1
Celkem - - - 14 14 14 14

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kněžnice 262 257 263 265 271 271 254 260 265 275 272 271 268 268

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Javornice - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Javornice nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou vodou zásobeni individuálně z domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce se na celé návrhové období neplánuje výstavba vodovodu. Po celé návrhové období bude v obci zachován stávající systém zásobování obyvatel vodou.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při kvalitativních problémech s vodou bude voda ze studní nadále využívána jen jako užitková a zásobování pitnou vodou bude prováděno pomocí vody balené. Při nedostatečné kapacitě v místních zdrojích bude obyvatelstvo zásobeno pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Javornice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Javornice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Javornice není vybudován žádný jednotný systém likvidace odpadních vod. Ty jsou likvidovány individuálně pomocí čistících zařízení nebo bezodtokých jímek na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V celém návrhovém období bude ponechán současný systém likvidace odpadních vod, ideálně akumulování odpadních vod v bezodtokých jímkách, které budou vyváženy. U novostaveb doporučujeme osazení individuálních čistících zařízení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Javornice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Javornice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva