Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chlínky - CZ052.3607.5208.051217 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vrbice

Číslo obce PRVKUK 51217
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.051217
Kód obce 548707
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.051217.01 Chlínky 05121 51217

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Chlínky se nachází v jihozápadní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, v koncové části povodí Chlenského potoka , podél komunikace III/3166, vedoucí dále směrem na Vrbice a Suchou Rybnou. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 400,0 – 420,0 m n.m.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktulizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlínky Trvale bydlící - - - 30 35 32 34
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 30 35 32 34

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vrbice 126 130 138 144 148 152 150 150 151 149 154 150 156 148 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlínky - - - 30 30 32 34

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 25 24 24 23
Maximální potřeba vody m3/den - - - 30 30 30 30
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,60 3,65 3,69 3,74
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,55 3,59 3,63 3,67
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,93 3,00 3,08 3,16
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,62 0,59 0,55 0,51
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,05 0,05 0,05 0,05

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu, který zahrnuje v současné době Borovnici, Přestavlky, Rájec, Chleny, Chlínky a Vrbici. Vodovod je provozován společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a je v majetku obcí Borovnice, Chleny a Vrbice (majetek je mezi obce členěn podle umístění na jednotlivých katastrech).
Podrobný popis SV je uveden ve zprávě 078.01 Vrbice.
 
Vlastní Chlínky jsou dnes zásobeny z tlakového pásma vodovodu Vrbice (leží na výtlaku z ČS Chleny do vodojemu Vrbice).

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Hlavní řady vodovodu včetně zdrojů a akumulací jsou dobudovány a výškové řešení sítě, byť se z hlediska dnešního pohledu nejeví úplně optimální, je již dáno.
 
PRVK proto po dohodě s OÚ Vrbice uvažuje pouze dostavbu vodovodní sítě v obci dle potřeb nové zástavby a její případné opravy. Záměrem je také do stávající arm. komory VDJ 400 m3 osazení hydrovaru pro vodovodní síť obce Vrbice z důvodu zvýšení hydrodynamického tlaku pro celou obec. S tím, že stávající ATS pro lokalitu Draha bude zrušena. Stávající zemědělský vodovod bude provozován dle potřeb provozovatele, bilančně je možné napojení zemědělských objektů na veřejný vodovod.
 
V rámci celého SV se pak v návrhovém období jeví potřebné:
 oprava vrtu HV-1 v Přestavlkách a výměna výtlačného potrubí (zpracováno projekční řešení: Ing. Martin Jiruf 06/2016 – VaK Jablonné nad Orlicí)
 
Na vodovod bylo v roce 2015 napojeno cca 30 trvale bydlících obyvatel, v roce 2020 se uvažuje 30 napojených obyvatel..

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vrt Přestavlky – HV-1 je uvažován jako jeden z předpokládaných zdrojů nouzového zásobení pitnou vodou v regionu, tj. sloužil by i pro obec Chlínky.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlínky - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlínky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,26 3,26 3,26 3,26
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,04 2,04 2,04 2,04
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec nemá v současnosti vybudovaný žádný systém kanalizace pro veřejnou potřebu.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude zachován stávající stav individuálního nakládání se splaškovými odpadními vodami.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chlínky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chlínky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva