Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chlum - CZ052.3604.5204.051560 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hořice

Číslo obce PRVKUK 51560
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.051560
Kód obce 572926
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.051560.01 Chlum 05156 51560

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Chlum je místní část města Hořice a leží asi 2 km severozápadně v nadmořských výškách 350 – 404 m n.m. V obci žije 125 trvale bydlících obyvatel. V obci se také nachází 10 chalup určených k rekreaci. Obcí neprotéká žádná výrazná vodoteč. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída. V návrhovém období se nepředpokládá větší nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Podklady Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s.
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu vč. objektů na síti
Informace města Hořice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlum Trvale bydlící - - - 125 131 130 130
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 155 161 160 160

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hořice 9053 8885 8805 8733 8664 8625 8583 8601 8637 8621 8533 8439 8274 8562

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlum - - - 125 130 130 130

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 13 13 13 13
Maximální potřeba vody m3/den - - - 19 19 19 19
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,75 12,92 13,09 13,26
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 10,75 10,89 11,04 11,18
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,41 10,55 10,69 10,83
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,34 0,34 0,35 0,35
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,00 2,03 2,05 2,08

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Chlum má vybudovaný veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Dobrá Voda. Zdrojem vody je vrt v Bílsku, který má vydatnost 3 l/s. Voda je dopravována do 2 vodojemů o obsahu 50 m3 a 100 m3. Z nich je voda čerpána do dvou vodojemů v Chlumu, Dolní a Horní vodojem a z nich dále rozvedena po obci.
Z vodního zdroje je zásobováno též Velké a Malé Bílsko, Dobrá Voda u Hořic Lískovice a Tereziny Dary, Bašnice a Bříšťany. Na vodovod je v obci napojeno 125 trvale bydlících obyvatel.Vodovod je ve správě a vlastnictví  Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Do budoucna bude v obci na vodovodu prováděna pouze běžná údržba a případné rozšíření pro nově napojované nemovitosti.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že vodovod Dobrá Voda je zásoben pouze z jednoho zdroje není možno při jeho vyřazení zásobovat obyvatele v rámci tohoto vodovodu. Obyvatele ale lze, díky vzájemnému propojení vodovodů Dobrá Voda a Hořice zásobovat vodou z úpravny vody Libonice (vodovodu Hořice). Při vyřazení celého vodovodu Dobrá Voda budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlum - - - 0 0 0 130

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlum - - - 0 0 0 130

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 4,15 8,31 12,46
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Chlum není vytvořen soustavný systém likvidace odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích s přepadem a žumpách s atestem nebo v domovních mikročistírnách

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro budoucí období navrhujeme ponechat dosavadní systém individuální likvidace odpadních vod. Obsah jímek bude vyvážen na čistírnu odpadních vod Hořice.
 
V místní části Chlum do doby realizace splaškové kanalizace navrhujeme ponechat dosavadní systém odstraňování odpadních vod. U jednotlivých nemovitostí budou instalovány převážně DČOV. Obsah jímek u stávajících nemovitostí bude vyvážen na čistírnu odpadních vod Hořice. V roce 2030 má město Hořice v plánu vybudovat splaškovou gravitační kanalizaci v délce cca 2,5km s napojením na stávající kanalizaci Hořice a likvidace odpadních vod bude probíhat na ČOV Hořice.
Termín a rozsah projektu bude záležet na finančních možnostech města nebo na případné dotaci. V současné době na tento záměr není zpracovaná projektová dokumentace. Rozsah záměru a případné řešeni bude upřesněno technicko-ekonomickým posouzením.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chlum 0,0 13 416,0 13 416,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chlum - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva