Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Svídnice - CZ052.3607.5208.051241 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Svídnice

Číslo obce PRVKUK 51241
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.051241
Kód obce 548693
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.051241.01 Svídnice 05124 51241

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Svídnice se nachází v jihozápadní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, v  povodí Vrbického potoka, podél komunikace II /316 Kostelec nad Orlicí - Choceň. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 300,0 – 335,0 m n.m. Obec je součástí DSO Orlice a DSO mikroregionu Brodec.
 
Počet obyvatel celkem : 140
K obci patří místní část Suchá Rybná.
 
Zástavba je soustředěná, zemědělského charakteru (kombinace RD a hospodářských usedlostí, zčásti využívaných i k rekreaci). V obci není průmysl, zemědělskou činnost zajišťuje firma ZOPOS, a.s. Přestavlky. V obci je několik drobných provozoven služeb, resp. živnostníků a 2 penziony.
Svídnice leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
Obcí protéká Vrbický potok – pravostranný přítok potoka Brodec (dílčí  povodí 1-02-01-091).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Projekt vodovodu (KIP Litomyšl, 2018/2019)
Předběžná zpráva o provedení hg prací "Svídnice, zdroj vody" (2G geologická kancelář XII/2018)
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svídnice Trvale bydlící - - - 140 145 150 160
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 150 155 160 170

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Svídnice 184 168 174 173 159 155 156 150 163 162 161 164 162 161 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svídnice - - - 0 0 150 160

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 5 11 16
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 6 13 19
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 5,33 10,67 16,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 5,00 10,00 15,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 5,00 10,00 15,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci není v současné době veřejný vodovod, je zde pouze zemědělský vodovod pro areály živočišné výroby (zdroj na JZ okraji obce). Většina domácností je zásobena individuelně.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů dost negativně, většina obyvatel si nechala prohloubit studny.
V současnosti má obec zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí, řešící zásobování vodou celé obce.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci Svídnice bude vybudován veřejný vodovod s vlastním vodním zdrojem - hg vrtem západně od zástavby obce.
Vrt má hloubku 100 m a ověřenou přetokovou vydatnost 10 - 12 l/s. Voda obsahuje zvýšený obsah železa (0,8 mg/l).
Z důvodu vyššího obsahu železa bude u vrtu vybudována úpravna vody na jeho odstranění.
Z vrtu bude čerpána voda samostatným výtlačným řadem do vodojemu 2 x 30 m3 východně od obce.
Celková délka rozvodné vodovodní sítě, včetně výtlačného řadu je 4,9 km v dimenzích DN 50, 80 a 100. Předpokládané pořizovací náklady jsou vypočítány v hodnotě 15 mil. Kč.
Realizace se předpokládá v letech 2020 - 2022 v závislosti na tom, jak se podaří investorovi zajistit podporu z některého dotačního fondu.
Do doby výstavby a uvedení vodovodu do provozu budou obyvatelé obce zásobováni stávajícím způsobem.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vrt Přestavlky – HV-1 je uvažován jako jeden z předpokládaných zdrojů nouzového zásobení pitnou vodou v regionu, tj. sloužil by i pro obec Svídnice - podle rozhodnutí o koncepci obecního vodovodu buď přímým napojením nebo dovozem vody z SV.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svídnice - - - 70 0 0 150

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svídnice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 6,71 9,27 11,82 14,38
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,20 5,80 7,40 9,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Svídnice je vybudována nesoustavná dílčí dešťová kanalizace, s vyústěním přímo do místních vodotečí (vesměs jde o zatrubení bývalých příkopů podél komunikací, dle hodnocení ÚPNO není tento systém vhodný k rekolaudaci na jednotnou kanalizaci).
Do tohoto systému jsou zaústěny i odpadní vody od jednotlivých nemovitostí po dílčím předčištění (přepady ze septiků). Kanalizaci spravuje obec.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro zlepšení funkce stávající kanalizace ve Svídnici je nutné splnit následující:
- zajištění pasportizace a zhodnocení stávající kanalizace v obci pomocí videokamery. Návazně na tuto část by se měly provést eventuelní potřebné opravy (včetně připojení přípojek od jednotlivých nemovitostí).
- pasportizace předčistících zařízení u jednotlivých nemovitostí. Na základě výsledků pasportu rozhodnout o případných úpravách a nebo doplnění jednotlivých předčistících zařízení tak, aby byly splněny požadavky současné právní úpravy (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).
- dostavby kanalizace v obci, potřebnou k tomu, aby ředěné splašky byly staženy na jižní nebo jihozápadní okraj obce.
Tyto práce budou poměrně časově náročné a nákladné.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za lokální ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo lokální ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Svídnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Svídnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva