Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Votuz - CZ052.3604.5204.005967 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Boháňka

Číslo obce PRVKUK 5967
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.005967
Kód obce 572705
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.005967.01 Votuz 00596 5967

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Votuz je místní částí obce Boháňka a leží 1 km jihozápadně v nadmořských výškách 338 – 358 m n.m.
V následném období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Votuz Trvale bydlící - - - 50 50 50 50
Přechodně bydlící - - - 35 35 35 35
Celkem - - - 85 85 85 85

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Boháňka 219 226 229 224 217 221 229 232 230 244 248 262 264 263

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Votuz - - - 90 90 90 120

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 11 13 15 18
Maximální potřeba vody m3/den - - - 16 20 23 27
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,85 13,17 15,49 17,81
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 7,78 9,45 11,11 12,77
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,71 8,14 9,57 11,01
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,08 1,31 1,54 1,77
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,07 3,73 4,38 5,04

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Votuz má vybudován místní vodovod, který je napojen na skupinový vodovod Boháňka přes vodoměrnou šachtu.
Voda je gravitačně dopravována do vodojemu o objemu 20 m3 situovaném severně nad obcí. Z vodojemu je voda dále gravitačně dopravována do obce. Na vodovod jsou napojeni všichni trvale bydlící obyvatelé i rekreanti. Vodovod byl rekonstruován v letech 1996 a 1997. Vodovod vzhledem ke své velikosti nemá statut veřejného vodovodu.
Vodovod je ve vlastnictví a správě obce Boháňka.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V celém následném období bude na vodovodu prováděna jen běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V\řešeno napojením na skupinový vodovod Boháňka.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Votuz - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Votuz - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 9,41 9,52 9,63 9,74
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 5,89 5,96 6,03 6,10
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není vybudována žádná veřejná kanalizace určená pro odvádění splaškových odpadních vod. Stávající kanalizace slouží pouze pro dešťové vody. Splaškové vody jsou čištěny v DČOV, septicích nebo akumulovány v bezodtokých jímkách.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se zachování stávajícího individuálního způsobu nakládání se splaškovými odpadními vodami.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Votuz 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Votuz - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva