Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Boháňka - CZ052.3604.5204.005932 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Boháňka

Číslo obce PRVKUK 5932
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.005932
Kód obce 572705
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.005932.01 Boháňka 00593 5932

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Boháňka leží na jihovýchodní hranici bývalého okresu Jičín 4 km východně od města Hořice v nadmořských výškách 392 – 419 m n.m. V obci se dále nachází 10 objektů určených k individuální rekreaci cca 30 obyvatel. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
V nnásledném období se nepředpokládá rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Boháňka Trvale bydlící - - - 56 60 60 60
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 86 90 90 90

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Boháňka 219 226 229 224 217 221 229 232 230 244 248 262 264 263

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Boháňka - - - 60 70 70 80

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 9 10 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 11 13 15 18
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,24 8,78 10,33 11,88
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,19 6,30 7,41 8,52
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,47 5,43 6,38 7,34
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,72 0,87 1,03 1,18
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,05 2,49 2,92 3,36

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Boháňka má vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Boháňka. Jako zdroje vody slouží studny S1 vydatnosti 3 l/s, S2 vydatnosti 3 l/s, S3 vydatnosti 4 l/s.

 

Od zdrojů je voda čerpána do věžového vodojemu Boháňka o obsahu 60 m3 3 km dlouhým výtlačným řadem. Z vodojemu je voda rozvedena do obcí Boháňka, Chloumek a Skála. Z vodojemu je voda do obce přivedena 340 m dlouhým přívodním řadem. Po obci jsou vedeny rozvodné řady v celkové délce 640 m. Tlakové pásmo udržuje věžový vodojem Boháňka o obsahu 60 m3 na kótě dna 441,23 m.n.m. situovaný před spotřebištěm.

Vodovod je ve vlastnictví a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Obec Boháňka, resp. skupinový vodovod Boháňka bude napojen na vodovodní systém města Hořice a úpravnu vody v Březovicích. V úpravně vody Březovice bude zřízena čerpací stanice, která bude dopravovat vodu výtlačným řadem DN 100 v délce 3785 m do akumulace stávajícího prameniště skupinového vodovodu Boháňka Na Bahnech.

Ostatní vodovodní zásobovací systém skupinového vodovodu Boháňka zásobující lokality Boháňka, Chloumek, Jeřice, Třebovětice a Cerekvice nad Bystiřicí zůstane zachován.

 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Bude vyřešeno napojením na vodovodní systém města Hořice a úpravnu vody v Březovicích.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Boháňka - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Boháňka - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 6,20 6,33 6,46 6,59
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,88 3,96 4,04 4,12
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není vybudována žádná veřejná kanalizace určená pro odvádění splaškových odpadních vod. Stávající kanalizace slouží pouze pro dešťové vody. Splaškové vody jsou čištěny v DČOV, septicích nebo akumulovány v bezodtokých jímkách.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se zachování stávajícího individuálního způsobu nakládání se splaškovými odpadními vodami.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Boháňka 12 237,0 0,0 12 237,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Boháňka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva