Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bašnice - CZ052.3604.5204.001104 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bašnice

Číslo obce PRVKUK 1104
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.001104
Kód obce 572667
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.001104.01 Bašnice 00110 1104

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Bašnice leží v jihovýchodní části bývalého okresu Jičín 3 km jihozápadně od města Hořice v nadmořských výškách 266 – 273 m n.m. Obec má 205 trvale bydlících obyvatel v 62 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 14 objektů určených k individuální rekreaci cca 28 obyvatel. Středem obce protéká Bašnický potok.
V následném období se nepředpokládá výrazný rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář  "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
ÚP Bašnice 10/2014
Situace jednotné kanalizace
Situace vodovod
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bašnice Trvale bydlící - - - 208 208 215 215
Přechodně bydlící - - - 8 8 8 8
Celkem - - - 216 216 223 223

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bašnice 187 186 187 184 189 195 200 205 204 208 207 211 209 209

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bašnice - - - 192 192 192 192

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 5 5 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 7 7 7 7
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,00 5,00 5,00 5,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,00 5,00 5,00 5,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,62 3,62 3,62 3,62
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,38 1,38 1,38 1,38
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V roce 2011 byl v obci vybudován veřejný vodovod, napojený na skupinový vodovod Dobrá Voda, který je navzájem propojen s vodovodem Hořice.
Obec je napojena přívodním řadem délky 0,9 km napojeným na řad ukončený pod obcí Dobrá Voda za železniční tratí. Po obci je voda rozvedena rozvodnými řady délky 2,071 km. Celý vodovod v obci je v jednom tlakovém pásmu vodojemu Bílsko.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V následném období bude na vodovodu prováděna běžná údržba. Na vodovod bude napojena i místní část Zvínovská.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou vody bude voda ze studní nadále využívána jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bašnice - - - 158 158 158 158

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bašnice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 20,17 20,39 20,62 20,84
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 12,62 12,76 12,90 13,04
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Bašnice není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod.
V obci je vybudována pouze mělce uložená kanalizace charakteru jednotné. Do kanalizace jsou zaústěny dešťové vody a přepady ze septiků. Celková délka kanalizace je cca 1,4km. V obci je celkem 7 výusti kanalizace do potoka – na které je vydáno povolení k vypouštění. Odpadní vody z jednotlivých RD jsou likvidovány pomocí bezodtokých jímek a septiků a DČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod, septiky se zemním filtrem nebo bezodtoké jímky. Vzniklé kaly budou vyváženy na čistírnu odpadních vod Hořice. Na výusti kanalizace může být vybudována stabilizační nádrž jako dočišťovací stupeň před výustění do vodního toku.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bašnice 1 422,0 1 071,0 2 493,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bašnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva