Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Popovice - CZ052.3604.5207.125831 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jičín

Číslo obce PRVKUK 125831
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.125831
Kód obce 572659
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.125831.01 Popovice 12583 125831

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Popovice je místní část města Jičín. Leží 1 km jižně v nadmořských výškách 262 – 283 m n.m. Obec má 451 trvale bydlících obyvatel v 150 domech vedených k trvalému bydlení. Obcí protéká Popovický potok.
V návrhovém období se předpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce plnánovanou výstavbou RD v ploše 51BR o předpoklad 125EO. Zároveň se připravuje další projektová dokumentace na výstavbu v ploše 45BR s předpokládaným počtem nárůstu obyvatel o 124EO.
 
 
Podklady:
wikipedie
původní karty PRVK
VUME/VUPE
Provozovatel vodovodu a kanalizace Jičín
informace od zástupců obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Popovice Trvale bydlící - - - 451 451 551 700
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 451 451 551 700

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jičín 16646 16766 16576 16300 16282 16367 16394 16448 16480 16577 16717 16551 15871 16210 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Popovice - - - 399 399 450 648

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 26 31 37 42
Maximální potřeba vody m3/den - - - 32 42 53 63
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 25,94 31,33 36,73 42,12
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 22,74 27,47 32,21 36,94
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 19,55 23,62 27,69 31,75
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,19 3,86 4,52 5,18
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,19 3,86 4,52 5,18

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Popovice je vybudován veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Jičín – Lázně Bělohrad. Vodovod je v součastné době vybudován v celé místní části. Na vodovod je v součastné době napojeno 399 obyvatel. Ostatní obyvatelé čerpají vodu ze svých studní, kvalita vody ve studních není známa.
Pro skupinový vodovod Jičín je voda odebírána z několika pramenišť:
 - prameniště Lázně Bělohrad – vrty J1, J2 a ML5 o celkové vydatnosti 45,0 l/s
Ze zdrojů J-1, J-2 a ML-5 je surová voda čerpána na úpravnu vody Lázně Bělohrad, kde je snižována agresivita a vyšší obsah železa ve vodě. Voda je upravována provzdušněním a dávkováním kalcinované vody.
Část kapacity zdrojů (cca 30%) je využito pro zásobení vodovodu Lázně Bělohrad.
 
- prameniště Mlázovice – vrty ML1, ML2 a V5+V5a a o celkové kapacitě prům. 20,0 l/s, max. 22 l/s
 
- prameniště Studeňany – studny S1, S2 a S4 o celkové kapacitě 20,0 l/s
 
- prameniště Lužany – vrt V1-A o kapacitě 16,0 l/s
 
Zdravotně zabezpečená a upravená voda ze zdrojů  J1, J2 a ML5 v prameništi Lázně Bělohrad a zdravotně zabezpečená voda ze zdrojů ML1, ML2 a V5a v prameništi Mlázovice je čerpána do vodojemu Kamensko o celkovém objemu 450 m3, odtud je gravitačně přivedena do vodojemu Zebín. Z tohoto přiváděcího řadu jsou zásobeny také lokality Konecchlumí, Kovač, Třtěnice, Úlibice a Studeňany. Voda z vrtu V1a v Lužanech je čerpána samostatným potrubím do akumulace čerpací stanice Studeňany, kam je zároveň čerpána voda ze zdrojů S1, S2 a S4 v prameništi Studeňany. Na ČS Studeňany je voda zdravotně zabezpečena a čerpána rovněž do vodojemu Zebín o celkovém objemu 5000 m3. Z vodojemu Zebín je voda gravitačně rozváděna do sítě města Jičína a přilehlých lokalit Robousy, Popovice, Sedličky a dále Valdice, Čejkovice, Šlikova Ves, Podhradí, Vitiněves, Nemyčeves a Jičíněves. Část města Jičín (Čeřovka) a nemocnice jsou zásobeny přes původní VDJ Čeřovka o objemu 500 m3.Celý skupinový vodovod je napojen na centrální dispečink, kterým je řízeno čerpání vody z jednotlivých pramenišť.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledovém období bude prováděna běžná údržba, bude dobíhat započatá výstavba vodovodu v rozvojových částech obce v ploše 51 BR a zasíťování v ploše 45BR pro dalšáí výstavbu . Zároveň je uvažováno s výstavbou společného koridorru TK11 pro vodovod a kanalizaci z Popovic do Popoviček, čímž by se napojily odpadní vody z Popoviček na ČOV Jičín a zároveň byl přiveden veřejný vodovod do Popoviček.
Od roku 2020 bude pod město Jičín spadat také Hubálov, dosud místní část obce Tuř. V Hubálově není vybudován dosud veřejný vodovod ani kanalizace. Ve výhledu bude město Jičín řešit možnost připojení této místní části obce na vodovod města.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že skupinový vodovod Jičín – Lázně Bělohrad je zásobován z více zdrojů, je možné při vyřazení jednoho či několika zdrojů zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zdrojů zbývajících. při vyřazení celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren. Při dlouhodobém výpadku je možné provozovat vodovod s vodou užitkovou a zásobování vodou doplňovat vodou pitnou v balené formě nebo pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících domovní studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Popovice - - - 291 291 340 540

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Popovice - - - 291 291 340 540

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 22,20 28,53 34,87 41,20
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 17,46 22,44 27,42 32,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 4,40 4,40 4,40 4,40
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 3,40 3,40 3,40 3,40

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizace, z níž jsou odpadní vody dopravovány na čistírnu odpadních vod Jičín. Napojeno je 291 obyvatel. V rozvojových částech se buduje splašková kanalizace.

Ve městě Jičín je vybudován systém jednotné kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod Jičín. Přívalové dešťové vody jsou odlehčovány pomocí 14 odlehčovacích komor do Cidliny a Valdického potoka. Budování jednotné soustavné kanalizace v Jičíně bylo započato začátkem 20. stol. Hlavní kostru stokové sítě tvoří kmenové stoky A a AB. Stoka A odvádí odpadní vody z Holínského předměstí, Pražského předměstí, Čeřovky, Starého města a Nového města. Je vedena z areálu ČOV přes volné pozemky podél řeky Cidliny, kde se na ní u soutoku s Valdickým potokem připojuje sběrač AB z průmyslové zóny. Dále je kmenová stoka A vedena přes zástavbu čtvrti Nové město, podchází Cidlinu a směřuje do Starého města a dalších částí města. Stoka AB odvádí odpadní vody z průmyslové zóny města, z části zástavby od železniční trati směrem na Novou Paku. Do sběrače je též zaústěna stoka z Husovy ulice. Na kmenovou stoku se připojují další sběrače, které odvádějí odpadní vody z lokalit Valdice, Robousy,Popovice a Vitiněves. Z části obce Valdice, z obce Vitiněves a z lokalit Popovice a Robousy jsou odpadní vody do stokové sítě přečerpávány. Na výše uvedené sběrače se napojují další uliční stoky z bytové zástavby i průmyslového území města. V posledních letech byla odkanalizována nová lokalita RD Allanovy sady (oddílná kanalizace) a nová část průmyslové zóny mezi ul. Konecchlumského a u obchvatu města. V letech 2008 – 2009 byla v rámci akce „Cidlina“ vybudována jednotná kanalizace v ulici Markova, která podchycuje odpadní vody z ul. Prachovská, Hviezdoslavova, Seifertova, J.Š.Kubína, z lokality Čeřovka a dále navazující část kanalizace pro novou zástavbu v lokalitě Vrcha. V rámci této stavby byl vybudován počáteční úsek Holínského přivaděče. V obci Vitiněves byla v letech 2009 – 2010 vybudována oddílná kanalizace. Materiálem stokové sítě je převážně beton, částečně železobeton a PVC, nejstarší kanalizace v centru města je zděná. Nové stoky jsou vybudovány z PPUR-2 SN8, výtlačná potrubí z čerpacích stanice jsou provedena z PVC a PE DN 100 - 225.

 

Na kanalizaci je momentálně 6 čerpacích stanic a 18 odlehčovacích komor, celková délka stokové sítě činí 69 960 m. Na kanalizaci Jičína je celkem 2810 přípojek s délkou 31 191 m.

 

Celá kanalizace je svedena na čistírnu odpadních vod Jičín umístěné při jižní hranici města na pravém břehu řeky Cidliny (před soutokem s potokem Porák a za soutokem Cidliny s Valdickým potokem). Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická s odstraňováním fosforu. Je projektována na kapacitu 35 000 EO, 1286 kgBSK5/den a 7660 m3/den. Na čistírnu je v současné době napojen ekvivalent 30 000 EO. Vzniklý kal je na čistírně upravován kompostováním, anaerobně stabilizován a strojně odvodňován.

Kanalizace je v majetku města Jičín a čistírna odpadních vod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Ve výhledovém období se bude dokončovat výstavba oddílné splaškové kanalizace v rozvojových částech obce v ploše 51 BR a předpokládá se zasíťování lokality 45BR taktéž pro rodinou výstavbu Dále bude probíhat běžná údržba stokové sítě. Zároveň je uvažováno s výstavbou společného koridoru TK11 pro vodovod a kanalizaci z Popovic do Popoviček, čímž by se napojily odpadní vody z Popoviček na ČOV Jičín a zároveň byl přiveden veřejný vodovod do Popoviček. V plánu je rekonstrukce 250 m kanalizace v jižní části obce.

Obec Robousy má ve výhledu v plánu vybudování kanalizačního koridoru TK9 k odkanalizování jižní části obce a pomocí čerpací stanice budou odpadní vody z Robous přečerpávány do kanalizačního systému Popovic s následnou likvidací na ČOV Jičín. Podmínkou napojení je zkapacitnění a zrekonstruování čerpací stanice odpadních vod v Popovicích.

Od roku 2020 bude pod město Jičín spadat také Hubálov, dosud místní část obce Tuř. V Hubálově není vybudován dosud veřejný vodovod ani kanalizace. Ve výhledu bude město Jičín řešit možnost připojení této místní části obce na kanalizaci města.

 

 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Popovice 1 332,0 4 031,0 5 363,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Popovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva