Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Sekeřice - CZ052.3604.5207.197688 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Sekeřice

Číslo obce PRVKUK 197688
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.197688
Kód obce 572144
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.197688.01 Sekeřice 19768 197688

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Sekeřice leží na jižní hranici bývalého okresu Jičín cca 9 km jihovýchodně od města Jičín v nadmořských výškách 263 – 283 m n.m. Obec má 115 trvale bydlících obyvatel v 47 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se také nachází 22 objektů určených pro individuální rekreaci 30 obyvatel.
Do budoucna se nepředpokládá rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizci PRVKUK"
Provozní řád vodovodu
Situace vodovodu
Situace kanalizace
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sekeřice Trvale bydlící - - - 115 120 125 130
Přechodně bydlící - - - 30 35 40 45
Celkem - - - 145 155 165 175

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sekeřice 111 114 110 112 116 115 115 114 115 119 119 119 120 118

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sekeřice - - - 40 60 80 100

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 5 5 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,02 4,02 4,02 4,02
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,02 4,02 4,02 4,02
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,86 3,86 3,86 3,86
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,16 0,16 0,16 0,16
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Sekeřice je napojena na skupinový vodovod Poděbrady Městec králové – Kněžice na konci obce Žlunice. Tlak ve vodovodní síti je ovlivňován tlakovým spínačem u čerpadel v ATS II v obci Slavhostice. Z obce Žlunice  byl realizován přívodní vodovodní řad z PE DN100, na který se napojují rozvodné řady v obci Sekeřice z PE DN100 a DN80.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna běžná údržba. Nově zastavěné lokality budou napojeny prodloužením stávajících řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody bude obec zásobeno pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sekeřice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sekeřice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 11,86 12,48 13,10 13,72
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,42 7,81 8,20 8,58
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Sekeřice je stávající jednotná kanalizace s vydaným povolením vypouštění odpadních vod do vod povrchových (Zábědovský potok, do 12/2023). V současné době obec žádá o převedení kanalizační soky do majetku obce.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistící zařízení nebo bezodtoké jímky na vyvážení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sekeřice 11 500,0 0,0 11 500,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sekeřice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva