Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kozojedy - CZ052.3604.5207.197670 - stav 31. 10. 2022

A. Obec

Kozojedy

Číslo obce PRVKUK 197670
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.197670
Kód obce 572136
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.197670.01 Kozojedy 19767 197670

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kozojedy leží v jižní části bývalého okresu Jičín cca 15 km jižně od města Jičín v nadmořských výškách 263 – 287 m n.m. V obci se dále nachází 27 objektů určeních pro individuální rekreaci 54 obyvatel.Východně od obce protéká Zábědovský potokV dalším období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce. Podklady:Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"Provozní řád vodovoduSituace vodovoduInformace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kozojedy Trvale bydlící - - - 211 180 180 180
Přechodně bydlící - - - 54 50 50 50
Celkem - - - 265 230 230 230

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kozojedy 196 190 191 192 192 196 200 208 194 182 177 182 167 168

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kozojedy - - - 131 150 150 200

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 39 35 30 26
Maximální potřeba vody m3/den - - - 47 41 36 31
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 39,07 34,57 30,08 25,59
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 39,07 34,57 30,08 25,59
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 36,72 32,50 28,28 24,05
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,34 2,07 1,80 1,53
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod v obci Kozojedy je napojen na skupinový vodovod Poděbrady - Městec Králové – Kněžice - Slavhostice, který je ukončený na konci obce Slavhostice v ATS-II u silnice směr Žlunice. Stávající vodovodní systém v obci Slavhostice je tlakově ovládán ze stávajícího vodojemu mezi obcemi Chroustov - Slavhostice, do které je přiváděna pitná vody z ÚV Poděbrady – Městec - Kněžice. Voda z ÚV Poděbrady plně vyhovuje vyhlášce  č. 252/2004 a není na ni stanovena žádná vyjímka.  Technické řešení bylo realizováno výstavbou přívodního řadu „V“ PE110 Profuse DN 10 (PN 10, SDR17), celkové délky 1096,0m, pak rozvodné řady po samotné obci Kozojedy, které mají označení „A“ příslušných dimenzí a délek. Materiálem pro tyto rozvodné řady je rovněž PE100 Profuse DN 90 a 110. Přehled jednotlivých dimenzí a délek je zpracován na situacích 1 : 500, které jsou součástí PŘ. Umístění všech  vodovodních řadů je dáno napojovacím místem na stávající vodovodní řad u ATS Slavhostice II. Tlak celého navrženého vodovodního systému bude ovlivňován tlakovým spinačem u čerpadel  v ATS  II Slavhostice.Vodovodní řady jsou realizovány z potrubí PE100 s ochrannou vrstvou z PP v Ø110 a Ø90 mm  PN10 – SDR 17.PE 100 DN 90  1 158,5mPE 100 DN 110 2 661,9m

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Bude prováděna pouze běžná údržba a opravy.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při kvalitativních problémech s vodou bude voda ze studní nadále využívána jen jako užitková a zásobování pitnou vodou bude prováděno pomocí vody balené. Při nedostatečné kapacitě v místních zdrojích bude obyvatelstvo zásobeno pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kozojedy - - - 140 150 180 180

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kozojedy - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 21,19 21,22 21,25 21,28
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 13,26 13,28 13,30 13,32
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je provozována stávající jednotná kanalizace pokrývající většinu obce se dvěma volnými výustěmi do Zábědovského potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Kozojedy bude vybudována oddílná gravitační splašková kanalizace zakončená centrální čistírnou odpadních vod, jež bude umístěna na jihu obce. Čistírna odpadních vod bude mít kapacitu 200 EO a přečištěné odpadní vody z této ČOV budou vypouštěny do blízkého Zábědovského potoka. Celková délka nově navrhovaných gravitačních stok v obci Kozojedy budou činit cca 1,6 km.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kozojedy 0,0 14 000,0 14 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kozojedy - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
31. 10. 2022 ZK/15/1054/2022 usnesení zastupitelstva
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva