Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kyje - CZ052.3604.5207.078409 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kyje

Číslo obce PRVKUK 78409
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.078409
Kód obce 572047
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.078409.01 Kyje 07840 78409

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kyje leží na severní hranici bývalého okresu Jičín 6 km severně od města Železnice v nadmořských výškách 420 – 564 m n.m. Obec má 55 trvale bydlících obyvatel v 16 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 44 objektů určených k individuální rekreaci cca 85 obyvatel. Jižní částí obce protéká Kyjský potok.
V dalším období se předpokládá rozvoj obce na cca 64 trvale bydlících obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovodu
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kyje Trvale bydlící - - - 55 58 61 64
Přechodně bydlící - - - 85 85 85 85
Celkem - - - 140 143 146 149

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kyje 55 62 62 62 62 63 63 58 53 57 57 65 74 80 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kyje - - - 42 47 52 54

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 6 8 9 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 8 10 12 14
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 6,47 7,64 8,82 9,99
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,22 7,35 8,48 9,61
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,22 7,35 8,48 9,61
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci je vybudován místní vodovod. Jako zdroj vody slouží kopaná studna S1 o průměru 1,0m a hloubce 4m cca 60m SV od Alainova pramene. Voda ze studny je svedena gravitačně do sběrné jímky o objemu cca 4 m3 a dále je vedena gravitačně do vodojemu Kyje (493,60/491,00m n m.) o objemu 2 x 25 m3. Ve vodojemu je prováděno měření odběru vody a dezinfekce chlornanem sodným, jiná úprava není prováděna. Pro posílení zásobení vodovodu pitnou vodou je k dispozici druhý zdroj podzemní vody – vrtaná studna o průměru PVC 125mm a hloubce 90m cca 3m od vodojemu na parc. č. 404/2 v k.ú. Kyje u Jičína. Voda ze studny je čerpána ponorným čerpadlem do vodojemu.
Po obci je voda rozvedena vodovodními řady v délce cca 4km. Celá obec je rozdělena na tři tlaková pásma. První pásmo je vytvořeno gravitačně přímo z vodojemu. Druhé pásmo je vytvořeno pomocí dvou redukcí tlaku, jimiž se snižuje tlak z prvního pásma vodojemu do nejjižnější oblasti obce. Třetí pásmo je tvořeno automatickou tlakovou stanicí umístěnou severně nad obcí.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna běžná údržba. Nové lokality budou napojeny prodloužením stávajících řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení vodovodního systému bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kyje - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kyje - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 7,64 7,93 8,21 8,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,78 4,96 5,14 5,32
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Kyje není vybudován žádný kanalizační systém. U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení nebo čistící zařízení s napojením do jednotné kanalizace, vod povrchových či podzemních.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vhledem k velikosti a morfologii obce bude ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod nebo žumpy.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kyje 300,0 0,0 300,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kyje - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva