Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zachrašťany - CZ052.3602.5212.190331 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Zachrašťany

Číslo obce PRVKUK 190331
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.190331
Kód obce 571130
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.190331.01 Zachrašťany 19033 190331

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Zachrašťany leží v západní části bývalého okresu Hradec Králové cca 6 km severně od města Chlumec nad Cidlinou a 3 km jižně od města Nový Bydžov v nadmořských výškách 228 - 240 m n.m. Obec má cca 242 trvale bydlících obyvatel. Západní částí obce prochází silnice II.tř./327 Nový Bydžov – Chlumec n. Cidlinou. V  obci se nachází 18 chalup (40 rekreantů), firma Malina-Vrše (oprava nákladních vozů – cca 30 zaměstnanců) a firma ACHP (postřiky – 12 zaměstnanců).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Zachrašťany - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zachrašťany Trvale bydlící - - - 186 270 285 300
Přechodně bydlící - - - 40 20 21 22
Celkem - - - 226 290 306 322

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zachrašťany 174 193 188 203 208 213 222 235 244 240 239 242 230 240 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zachrašťany - - - 173 173 173 173

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 8 8 8 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 9 9 9 9
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,78 7,78 7,78 7,78
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,89 6,89 6,89 6,89
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,99 5,99 5,99 5,99
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,90 0,90 0,90 0,90
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,90 0,90 0,90 0,90

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Zachrašťany má vybudován veřejný vodovod . Vodovod je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy.
Napojení obce na vodárenskou soustavu je provedeno ze severního směru od Nového Bydžova přes Humburky.
Obcí prochází zásobní řad, který dále pokračuje jihozápadním směrem na Chlumec nad Cidlinou. Z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce.
Obec je v tlakovém pásmu zemního vodojemu Prasek o obsahu 1500 m3 (281,84/286,84 m n.m.) východně od Nového Bydžova.
Na systém veřejného vodovodu obce je napojeno několik obyvatel, ostatní mají vlastní studny. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zachrašťany - - - 190 265 280 294

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zachrašťany - - - 190 265 280 294

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 20,81 23,54 26,26 28,99
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,49 3,95 4,40 4,86
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,29 0,36 0,42 0,49
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,05 0,06 0,07 0,08

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v obci Zachrašťany vybudována oddílná splašková kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod s kapacitou 300 EO. Celková délka kanalizačních stok je cca 3,6 km. Po realizaci ČOV a splaškové kanalizace byly v obci zrušeny stávající septiky a žumpy. Objekty jsou přímo napojeny do kanalizace svedené na ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizaci a ČOV dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zachrašťany 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zachrašťany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva