Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Smidarská Lhota - CZ052.3602.5212.182176 - stav 21. 3. 2022

A. Obec

Vinary

Číslo obce PRVKUK 182176
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.182176
Kód obce 571083
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.182176.01 Smidarská Lhota 18217 182176

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Smidarská Lhota leží cca 29 km severozápadně od Hradce Králové, cca 6 km severně od města Nový Bydžov a cca 2 km západně od obce Smidary, v nadmořských výškách cca 250 – 256 m n.m. Obec má 80 trvale bydlících obyvatel a 10 rekreantů ve 35 rodinných domech. V obci převládá zástavba rodinných domů.Obec spadá pod obecní úřad Vinary. Podklady:Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"Karty VUME+VUPE 2017 vodovodZdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHKDigitální zákres stávajícího vodovodu,Vak HK, 2018Technická zpráva, Zaměření skutečného stavu vodovodního řadu PE110 a PVC110 pro obec Smidarskou Lhotu, Královéhradecký kraj. Geoplán Nový Bydžov, 8/2016

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smidarská Lhota Trvale bydlící - - - 80 80 100 100
Přechodně bydlící - - - 10 10 20 20
Celkem - - - 90 90 120 120

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vinary 458 457 459 454 447 435 419 412 415 423 442 461 464 481

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smidarská Lhota - - - 80 80 80 80

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 2 2 2
Maximální potřeba vody m3/den - - - 2 2 2 2
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,54 1,54 1,54 1,54
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,36 1,36 1,36 1,36
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,25 1,25 1,25 1,25
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,11 0,11 0,11 0,11
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,18 0,18 0,18 0,18

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

ZSJ Smidarská Lhota je napojena na Vodárenskou soustavu Východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je obec Vinary, obec připravuje předání vodovodu do majetku VaK Hradec Králové, a.s. nejpozději k roku 2020. Provozovatelem vodovodu je Královéhradecká provozní a.s. Základní údaje vodovod:IČME: 5212-782173-00269751-1/1IČPE: 5212-750948-48172898-1/1-27461211Počet zásobených trvale bydlících obyvatel: 80 Východně od Nového Bydžova je proveden vodojem Prasek na kopci Chlum – 1500 m3 (281,84/286,44 m n.m.). Sem je přivedena voda z Hradce Králové pomocí čerpací stanice v Hradci Králové, vodojemu u Horního Přímu a zás. řadem DN 400 mm. Dále přes Nový Bydžov do zemního vodojemu umístěného severovýchodně od Starého Bydžova, obsah 2 x 250 m3 (281,0/284,60 m.n.m.). V tomto místě je realizován věžový vodojem 80 m3 (295,40/302,60 m n.m.). Odtud je proveden zásobní řad DN 200 mm přes Křičov do Smidar. Z tohoto zásobního řadu před obcí Smidary je odbočen řad DN 100 – PVC a napojena obec Smidarská Lhota. Zástavba obce je v tlakovém pásmu věžového vodojemu Starý Bydžov - 70 m3 (295,40/302,60 m n.m.). Vodovod je rozveden do všech částí obce. Část nemovitostí v obci má možnost zásobování pitnou vodou z domovních studní. Na rozvodu umístěné hydranty neplní požadavky požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Lokalita Smidarská Lhota je součástí vodovodu Smidary, který je zásoben z věžového vodojemu 80 m3 ve Starém Bydžově. Kóta vodojemu 299,3/302,7 m n. m. Obec Vinary je vybavena veřejným vodovodem, napojeným přes Janovice na systém vodovodu Starý Bydžov se zemním vodojemem 2x 250 m3 na kótě 283/286,6 m n. m. Kóty zástavby Vinar 250 – 260 m n. m. Tlakové poměry ve Vinarech nejsou dostatečné pro protipožární zajištění 0,2 MPa dle ČSN 730873. Propojením vodovodu Vinary s vodovodem ve Smidarské Lhotě (Smidary) dojde ke zlepšení tlakových poměrů o 0,10 – 0,15 MPa. Uvedené řešení je naplněním návrhu PRVK 2004. Vodovodní řad DN 100 v délce 1 500 m. Předpokládané pořizovací náklady dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou ve výši cca 3,6 mil. Kč. Dále budou na vodovodu V návrhovém období dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Lze též využít vrty Vrty 1, 3 ze zdrojové oblasti Nový Bydžov. Voda z těchto vrtů musí projít Úpravnou vody v Novém Bydžově před použitím pro nouzové zásobování.U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smidarská Lhota - - - 0 0 120 120

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Smidarská Lhota - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace vyúsťuje na jednom místě do místní vodoteče. Jedná se o povrchovou kanalizaci, do které jsou zaústěny předčištěné splaškové vody ze septiků. Do kanalizace jsou zaústěny balastní vody – t.j. z drenáží a svodnice z polí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Smidarská Lhota je navržena oddílná splašková gravitační kanalizace, jenž bude při východním okraji Smidarské Lhoty zakončena čerpací stanicí odpadních vod, která bude veškeré splaškové odpadní vody vznikající v obci Smidarská Lhota přečerpávat do současné oddílné splaškové kanalizační sítě v obci Smidary. Kanalizační síť v obci Smidary je zakončena centrální čistírnou odpadních vod s dostatečnou kapacitou pro odkanalizování Smidarské Lhoty. Přečištěné odpadní vody budou z této čistírny odpadních vod vypouštěny do blízkého vodního toku Smidarský náhon. Celková délka navrhovaných gravitačních stok v obci Smidarská Lhota činí cca 1,2 km a celková délka navrhovaných výtlačných potrubí činí cca 0,6 km. Předpokládá se, že vlastníkem i provozovatelem kanalizační sítě v obci Smidarská Lhota bude Obec Vinary.

 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Smidarská Lhota 0,0 8 000,0 8 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Smidarská Lhota - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
21. 3. 2022 ZK/11/748/2022 usnesení zastupitelstva
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva