Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Šaplava - CZ052.3602.5212.162035 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Šaplava

Číslo obce PRVKUK 162035
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.162035
Kód obce 571016
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.162035.01 Šaplava 16203 162035

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Šaplava leží cca 22 km severozápadně od Hradce Králové a cca 8 km severovýchodně od města Nový Bydžov v nadmořských výškách cca 246 – 258 m n.m. Zástavba obce má charakter venkovského typu – převládá zástavba rodinných domků. Obcí prochází páteřní komunikace podél které se nachází většina zástavby. Obec má 123 trvale bydlících obyvatel a  20 rekreantů v 55 rodinných domech.
Nepředpokládá se výrazné zvýšení počtu obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME, VUPE vodovod, 2017
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šaplava Trvale bydlící - - - 123 130 140 150
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 143 150 160 170

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Šaplava 121 120 121 121 115 112 112 115 119 118 117 113 118 120

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šaplava - - - 121 128 138 148

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 10 11 11 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 12 13 14 15
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 9,91 10,65 11,38 12,12
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,77 9,42 10,07 10,73
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,39 9,01 9,64 10,26
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,37 0,40 0,43 0,45
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,14 1,22 1,31 1,39

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci je vybudován veřejný vodovod Šaplava RVS o délce 3,478 km, který je součástí skupinového vodovodu Nový Bydžov. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod
IČME: 5212-762032-48172898-1/1
IČPE: 5212-707163-48172898-1/1-27461211
 
Vodovod Šaplava je zásoben pitnou vodou z věžového vodojemu Králíky o obsahu 200 m3, z kterého je vodovodní řad vad veden mj. přes Myštěves, Šaplava až do Ohnišťan.
 
Všechny zdroje kvalitou i kapacitou vyhovují vyhlášce 252/2004 Sb. a stávající úpravny vod jsou v souladu s nároky na kvalitu vody.
 
Vodovod je rozveden do všech částí obce. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Lze též využít vrtů 1, 3 ze zdrojové oblasti Nový Bydžov. (vydatnost  11,5 l/s).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šaplava - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šaplava - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována povrchová dešťová kanalizace v místních komunikacích, což jsou vlastně zatrubené příkopy. Kanalizace má jeden výustní objekt do místní vodoteče, která zaúsťuje do Králického potoka. Do této kanalizace jsou zaústěny splaškové vody předčištěné v 5 DČOV a 50 septicích. Dále jsou využívány jímky s atestem nepropustnosti.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel doporučujeme v navrhovaném období zachovat stávající systém odkanalizování obce. Na stávající kanalizaci je možno nechat zpracovat pasport, který zhodnotí stav kanalizace a bude podkladem pro další rozhodování.
Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.
Po návrhovém období  (po roce 2030) obec uvažuje s vybudováním dočišťovacího rybníka.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Šaplava 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Šaplava - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva