Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hřibsko - CZ052.3602.5205.049026 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Stěžery

Číslo obce PRVKUK 49026
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.049026
Kód obce 570931
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.049026.01 Hřibsko 04902 49026

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hřibsko leží cca 3 km západně od Hradce Králové v nadmořských výškách cca 257 – 274 m n.m. Obec má 139 trvale bydlících obyvatel. V obci převládá zástavba rodinných domů. Vzhledem k blízkosti Hradce Králové se dá očekávat rozvoj bydlení v obci. Obec spadá pod obecní úřad Stěžery.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Hřibsko - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřibsko Trvale bydlící - - - 139 146 150 155
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 139 146 150 155

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stěžery 1789 1778 1784 1787 1821 1855 1898 1953 2005 2070 2100 2110 2106 2133

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřibsko - - - 142 142 142 145

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 10 10 10 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 9,68 9,75 9,82 9,89
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,15 8,21 8,27 8,33
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,15 8,21 8,26 8,32
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,53 1,54 1,55 1,56

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Hřibsko má vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Severním směrem odbočuje v obci Stěžery přívodní řad do obce. Tento řad pokračuje jižním směrem podél příjezdové komunikace až do Hřibska. V obci z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zásobení zástavby. Zástavba je v tlakovém pásmu vodojemu Horní Přím – 1000 m3 (309/313 m n.m.). Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Provozovatelem vodovodu je Královéhradecká provozní, a.s. a vlastníkem jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD, jiné objekty nebo nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřibsko - - - 106 109 113 118

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřibsko - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 12,66 13,09 13,53 13,96
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,85 1,91 1,98 2,04
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná gravitační kanalizace, která je vedena v betonových troubách v dimenzích DN 300 - 400 mm se zaústěním do protékajícího vodního toku. Splaškové vody jsou jímány buď do žump nebo likvidovány v septicích a domovních ČOV, po předčištění jsou zaústěny do stávající kanalizace, která je poměrně mělká a byla budována jako povrchová, většinou zatrubněním příkopů. Je zde nutno počítat s balastními vodami. Na kanalizaci byl proveden pasport (2017).
Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod vydal MMHK OŽP pod jednacím číslem SZ MMHK/057777/2017ŽP1/TLJ.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V navrhovaném období doporučujeme uvažovat o decentralizovaném čištění odpadních vod pomocí domovních ČOV, které nahradí stávající septiky a žumpy. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hřibsko 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hřibsko - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva