Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Obědovice - CZ052.3602.5205.074161 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Obědovice

Číslo obce PRVKUK 74161
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.074161
Kód obce 548065
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.074161.01 Obědovice 07416 74161

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Obědovice se nachází cca 15 km západně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 226 – 234 m n.m. Je nejzápadnější obcí mikroregionu Urbanická brázda. Obec je rozdělena dvěmi bezejmenými vodotečemi a na severní straně obce probíhá frekventovaná komunikace I/11, která odděluje nejsevernější část obce od ostatní zástavby. Obec má 288 trvale bydlících obyvatel ve 128 rodinných domech.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace a ČOV Obědovice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Obědovice Trvale bydlící - - - 288 288 290 295
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 303 303 305 310

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Obědovice 252 254 278 285 285 281 280 288 284 286 286 292 307 324 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Obědovice - - - 247 255 270 290

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 26 28 29 31
Maximální potřeba vody m3/den - - - 32 34 35 37
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 26,40 27,93 29,46 31,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 23,35 24,71 26,06 27,42
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 19,24 20,35 21,47 22,58
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,12 4,36 4,60 4,83
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,05 3,22 3,40 3,58

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Obědovice má v celém zastavěném území plně funkční vodovodní síť. Síť je připojena do skupinové sítě Východočeské vodárenské soustavy (skupinový vodovod Hradec Králové - Náchod – Pardubice – Chrudim). Přes Obědovice prochází zásobní propojovací řad od Kratonoh na Káranice. Voda je přiváděna gravitačně od VDJ Přím přes redukční šachtu Nechanice a dále jižním směrem až do areálu věžového vodojemu Kratonohy. Zde již neprotéká přes vodojem o obsahu 200 m3, ale je dopravována přímo z potrubí přes redukční ventil. Voda do obce je přiváděna řadem DN 200 PVC, rozvodné řady jsou DN 80 a DN 100. Tlakové poměry obce jsou tímto novým řešením příznivější a pohybují se v úrovni 0,4 - 0,45 Mpa.
Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Obědovice - - - 259 259 261 266

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Obědovice - - - 259 259 261 266

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 27,64 28,12 28,61 29,09
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,01 6,12 6,22 6,33
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Obědovice byla vybudována nová oddílná splašková kanalizační síť, zakončená čistírnou odpadních vod v severozápadní části obce s vyústěním vyčištěných odpadních vod do vodního toku Obědovicý  potok. Celková délka kanalizační sítě je cca 4,4 km a jedná se o kombinaci gravitačních a výtlačných stok. Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická s kapacitou pro 400 EO. Úseky původní kanalizace v obci jsou ponechány k odvádění dešťových vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Obědovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Obědovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva