Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Sedlice - CZ052.3602.5205.146927 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Praskačka

Číslo obce PRVKUK 146927
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.146927
Kód obce 570656
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.146927.01 Sedlice 14692 146927

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Sedlice leží cca 7 km jihozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 230 – 244 m n.m. Obec se rozkládá na členitém území. Severní část obce je položena nejvýše. Terén v obci se svažuje jižně do nejnižšího místa v obci. Terén východní části obce se svažuje ke stávajícímu melioračnímu příkopu. Obec má 226 trvale bydlících obyvatel. Komunikace v obci jsou asfaltové, ve východní části obce je nová asfaltová komunikace s dešťovou kanalizací. Obec tvoří vesnická zástavba, zaměstnanost je situována na zemědělství a dojíždění za prací do Hradce Králové. Sedlice jsou místní částí správního území obce Praskačka.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Sedlice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sedlice Trvale bydlící - - - 226 226 231 236
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 226 226 231 236

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Praskačka 985 1007 1010 1034 1039 1071 1060 1049 1066 1081 1079 1085 1078 1124

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sedlice - - - 209 212 220 236

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 27 28 29 30
Maximální potřeba vody m3/den - - - 32 34 35 36
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 26,84 28,00 29,16 30,31
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 23,75 24,77 25,79 26,81
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 16,75 17,47 18,19 18,91
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 7,00 7,30 7,60 7,90
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,10 3,23 3,36 3,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Sedlice je napojena na Vodárenskou soustavu východní Čechy. Hlavní přívodní řad je veden směrem od obce Roudnice přes obec Lhota pod Libčany a dále pokračuje podél komunikace až do obce Sedlice. Z hlavního řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci. Zástavba obce je v tlakovém pásmu redukční šachty v Nechanicích. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD, jiné objekty nebo nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude probíhat běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sedlice - - - 226 226 231 236

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sedlice - - - 226 226 231 236

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 23,48 23,81 24,15 24,48
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 10,92 11,07 11,23 11,38
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována gravitační splašková kanalizace, která je doplněna o čerpací šachtu, umístěnou téměř ve středu obce, která pomáhá překonávat negativní výškový rozdíl. Ve východní části obce je poté umístěna další čerpací šachta, která dopravuje odpadní vody tlakově do kanalizace v obci Libišany, která je zakončena centrální čistírnou odpadních vod, kde jsou tyto vody likvidovány. Původní kanalizace je využívána pro odvádění dešťových vod. Odvádění odpadních vod ze Sedlic do kanalizace v obci Libišany a dále na centrální ČOV je mezi oběma obcemi ošetřeno smluvně.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na splaškovou kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé RD a jiné objekty. Dále bude na kanalizaci prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sedlice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sedlice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva