Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Prasek - CZ052.3602.5212.132888 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Prasek

Číslo obce PRVKUK 132888
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.132888
Kód obce 570648
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.132888.01 Prasek 13288 132888

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Prasek leží v západní části bývalého okresu Hradec Králové cca 5 km východně od města Nový Bydžov a 6 km západně od města Nechanice v nadmořských výškách 240 - 245 m n.m. Obec má 610 trvale bydlících obyvatel ve 240 rodinných domech. V obci se také nachází cca 2 objekty, určené pro rekreaci 8 obyvatel. Zástavba v obci je spíše novějšího druhu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Prasek - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prasek Trvale bydlící - - - 555 603 608 613
Přechodně bydlící - - - 8 0 0 0
Celkem - - - 563 603 608 613

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Prasek 593 597 615 609 607 616 610 610 610 613 615 614 607 610 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prasek - - - 533 555 565 590

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 51 53 54 56
Maximální potřeba vody m3/den - - - 61 63 65 67
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 50,70 52,51 54,32 56,13
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 44,85 46,45 48,05 49,65
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 39,48 40,89 42,30 43,71
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,37 5,56 5,75 5,94
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,85 6,06 6,27 6,48

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Prasek má vybudován veřejný vodovod. Obec je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Obec je zásobována z nového přívodného řadu DN 400 mm z vodojemu Horní Přím do vodojemu Prasek (1500 m3, hladiny 281,84/286,84), který dotuje vodovod Nový Bydžov. Tlakově je obec ovládána tlakem přiváděcího řadu z vodojemu Horní Přím (min. úroveň hydrostatického tlaku 284 m n.m.) nebo zpětně z vodojemu Prasek (min. úroveň hydrostatického tlaku 281,84 m n.m.). Na konci obce směrem na Zdechovice je vybudována ATS Prasek (4 l/s), která zajišťuje požadovaný tlak i pro výše situované Zdechovice (cca 270 m n.m.). Zásobování obce zajišťuje hlavní zásobovací řad Ø 160 mm, z něhož odbočují rozvodné řady Ø 110 mm, popř. Ø 50 mm. Ke Zdechovicím pokračuje řad Ø 110 mm.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Prasek.
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Vlastníkem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prasek - - - 580 580 585 590

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prasek - - - 580 580 585 590

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 53,86 54,19 54,53 54,86
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,34 9,40 9,46 9,52
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 2,36 2,39 2,43 2,46
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,40 0,43 0,47 0,50

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v obci Prasek dokončena dostavba kanalizace. Byla realizována mechanicko-biologická zakrytá čistírna odpadních vod pro 880 EO, dodavatel VIS Hradec Králové. Vlastní čistírna je řešena jako sdružený provozní objekt, kde je v podzemní části umístěna čerpací stanice, selektor, aktivace, dasazovací nádrž a dešťová zdrž. V nadzemní části je hrubé předčištění. Na kanalizaci a ČOV obce je napojena i obec Zdechovice. Vyčištěné odpadní vody jsou vyústěny do levostranného přítoku Kralického potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na splaškovou kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé objekty a nově zastavěné lokality formou prodloužení kanalizačních stok. Dále bude na kanalizaci a ČOV prováděna běžná údržba. Na ČOV bude výhledově napojena i zbylá část obce Zdechovice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Prasek 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Prasek - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva