Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Levín - CZ052.3602.5205.110345 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Olešnice

Číslo obce PRVKUK 110345
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.110345
Kód obce 570524
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2038
Chlumec nad Cidlinou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.110345.01 Levín 11034 110345

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Levín leží v jihozápadní části okresu Hradec Králové, Královéhradeckého kraje. Levín se nachází cca 3 km jihozápadně od města Chlumec nad Cidlinou, v nadmořských výškách 213 – 248 m n. m. Místní část má 71 trvale bydlících obyvatel. V obci převládá zástavba rodinných domů. Místní část spadá pod obec Olešnice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Informace obce Olešnice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Levín Trvale bydlící - - - 78 78 82 82
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 78 78 82 82

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Olešnice 307 316 319 327 333 338 352 357 366 374 381 376 380 380

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Levín - - - 71 71 75 79

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 6 6 6
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,57 3,70 3,84 3,97
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,47 3,60 3,73 3,86
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,10 3,22 3,33 3,45
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,37 0,38 0,40 0,41
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,10 0,10 0,11 0,11

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Levín má realizován vodovod který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy.
Vodovod je napojen na vodovodní síť města Chlumec nad Cidlinou a pokračuje podél komunikace do Olešnice a dále až do obce Levín. V obci z hlavního zásobovacího řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Chlumec nad Cidlinou o obsahu 1650 m3 (257,20/262,60 m n.m.), který se nachází v západní části města Chlumec nad Cidlinou (lokalita Na Františku).
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.
Provozovatelem je Královéhradecká provozní, a. s. a vlastníkem vodovodu je společnost Vododvy a kanalizace Hradec Králové, a. s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Levín - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Levín - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována povrchová kanalizace, kde hlavní stoky se spojí a jako jedna stoka vedou přes soukromé zahrady do rybníka. Přepad z tohoto rybníka je vyústěn jako drenáž do polí. Z rybníka teče velmi čistá voda – kanalizace nezpůsobuje žádné hygienické závady.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a dobré čistící funkci rybníka, který funguje jako biologický, doporučujeme v navrhovaném období zachovat stávající systém odkanalizování obce.
Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Levín 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Levín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva