Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Adršpach - CZ052.3605.5201.000060 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Adršpach

Číslo obce PRVKUK 60
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5201.000060
Kód obce 547786
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1031 (5201)
Broumov
Číslo POU
Název POU
2283
Teplice nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5201.000060.01 Horní Adršpach 00006 60

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Adršpach (506 – 596 m n. m.) se rozkládá na katastrálních územích Dolní Adršpach (600059) a Horní Adršpach (600067) o celkové katastrální výměře 1972 ha. Dolní Adršpach slouží především jako turistické centrum, Horní Adršpach plní funkci průmyslové části.

 

Trvale v Horním Adršpachu žije celkem 358 obyvatel.

 

Zástavba má liniové uspořádání. Obcí protéká Adršpašský potok.

 

Obec leží v CHKO Broumovsko, na území obce zasahují chráněná území NPR Adršpašsko-Teplické skály a PR Křížová cesta.

 

Významnější průmyslové a zemědělské podniky:

Continental - 1500 zaměstnanců

 

Podklady

Původní karty PRVK

VUME/VUPE 2017

Informace od zástupců obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Adršpach Trvale bydlící - - - 358 400 430 430
Přechodně bydlící - - - 600 600 620 620
Celkem - - - 958 1 000 1 050 1 050

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Adršpach 528 527 516 517 516 513 514 521 512 506 503 513 468 495

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Adršpach - - - 358 400 430 430

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 41 44 46 49
Maximální potřeba vody m3/den - - - 62 66 70 74
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 40,99 47,04 53,08 59,13
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 38,31 43,88 49,46 55,04
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 38,31 43,88 49,46 55,04
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,69 3,15 3,62 4,09

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V celé obci Adršpach vlastní a provozuje společnost VAK Náchod, a.s. dva vodovody. Prvním je vodovod Dolní Adršpach - Zdoňov, který zásobuje pitnou vodou obyvatele Dolního Adršpachu a ostatní odběratele v nejbližším okolí. Druhý je vodovod Horní Adršpach, který zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v místní části Horní Adršpach. Propojením vodovodu je část vodovodu, kterou vlastní obec Adršpach. Na tento vodovod je od roku 2016 připojeno 12 domů. Vodovod je z tlakového důvodu jednostranně uzavřen.
 
Vodovod Horní Adršpach zásobuje vodou zdroj VS-1 Adršpach, jímací vodu z polické pánve. Na vrtu je umístěna čerpací stanice, kde je jímaná voda upravována v odvětrávací koloně Ra a dezinfikována chlornanem sodným. Voda je čerpána do vodojemu Horní Adršpach s akumulací 100 m3 (d.v. 601 m.n.m.), odkud je gravitačně dopravována zásobními a rozvodnými řády do spotřebiště Horní Adršpach.
 
Vodní zdroj je zde vázán na zvodeň bazálního křídového komplexu. Lokalita se nachází v severozápadní části severního zvodněného systému polické pánve, hydrogeologický rajon 411 Polická pánev.
 
Možnosti využití vrtu VS-1 jsou větší než odpovídá dlouhodobému průměrnému odběru (2,0l/s) a na základě provedených čerpacích zkoušek lze za reálný považovat odběr do cca 5l/s.
 
V rámci jakosti vody se jedná o jednu z nejkvalitnějších v polické pánvi. Voda je měkká, neutrální reakce se stálostí chemismu v čase. Jako u jednoho z mála zdrojů nedošlo za poslední léta ke zvýšení koncentrace dusičnanů.
 
Společnost Continental využívá svou vlstní studnu V-1, ze které odebere ročně průměrně 10 000 m3 vody.
 
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpeční pokrytí minimálně 60 % maximální dení potřeby vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V souladu s plánovanou výstavbou RD dle územního plánu obce je zároveň navrženo napojení lokalit výstavby na vodovod.
Adršpach je řešen v programu SUCHO 2015. Dle programu je navrhováno rozšíření vodovodní sítě pro nedodstatek vody ve studních u RD. V současjné době je vodovod dotažen do všech částí obce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém jímacím objektu (VS-1 a VS-2) bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno cisternami z druhého (nepoškozeného) zdroje vody prostřednictvím hydrantů, příp. dovozem vody z nevyužívaného zdroje Teplice n. M. – studna Sokol, pokud bude ověřena jeho jakost. Dovozová vzdálenost činí 8 km. Totéž se týká větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů. V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Adršpach - - - 1 000 1 000 1 050 1 050

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Adršpach - - - 1 000 1 000 1 050 1 050

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 53,70 57,30 60,90 64,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 21,48 22,92 24,36 25,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci Horní Adršpach byla v roce 2015 dodělána oddílná kanalizace a tudíž je obec kompletně odkanalizována s odvodem splaškových vod na stávající čistínu odpadních vod.
Půvopdní jednotná kanalizace je dále využívána pro odvod srážkových odpadních vod do recipientu.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Díky dobudované kanalizační síti z roku 2014 je obec kompletně napojena na kanalizaci a stávající stav je tudíž vyhovující.
Mimo běžné údržby se neuvažuje o dalších investicích. Pouze se počítá ve výhledu s napojením plánované výstavby rodinných domů za bytovým domem č.p. 114.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Adršpach 700,0 1 369,0 2 069,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Adršpach - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva