Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Stará Skřeněř - CZ052.3602.5212.154938 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nový Bydžov

Číslo obce PRVKUK 154938
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.154938
Kód obce 570508
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.154938.01 Stará Skřeněř 15493 154938

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Stará Skřeneř leží cca 28 km severozápadně od Hradce Králové a cca 3 km západně od města Nový Bydžov v nadmořských výškách cca 231 – 238 m n.m. Obec má cca 103 trvale bydlících obyvatel. Obcí prochází páteřní komunikace, podél které se rozprostírá většina zástavby. Jedná se o typickou vesnickou zástavbu.
Stará Skřeneř je místní částí města Nový Bydžov.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 - vodovod
Územní plán Nový Bydžov, právní stav po vydání Změny č. 1, Regio-projektový ateliér s.r.o., 3/2017
Digitální zákres stávajícího vodovodu a kanalizace,Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stará Skřeněř Trvale bydlící - - - 103 103 103 103
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 103 103 103 103

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nový Bydžov 7177 7162 7129 7098 7055 7052 7076 7043 7005 6986 6935 6924 6982 7203 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stará Skřeněř - - - 103 103 103 103

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 15 15 15 15
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,10 12,10 12,10 12,10
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 18,61 18,61 18,61 18,61
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 11,15 11,15 11,15 11,15
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 7,47 7,47 7,47 7,47
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,43 2,43 2,43 2,43

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Stará Skřeneř má vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vodovod je v majetku Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatelem je Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5212-754927-48172898-1/1
IČPE: 5212-754943-48172898-1/1-27461211
 
Hlavní přívodní řad do obce je veden ze severního směru od Starého Bydžova, podél příjezdové komunikace. V obci z něho odbočuje rozvodný řad pro zástavbu v obci. Některé nemovitosti jsou zásobovány z domovních studní.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu podzemního vodojemu Starý Bydžov (2 x 250 m3 – 281,0/284,60 m n.m.).
Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stará Skřeněř - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stará Skřeněř - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V ZSJ není vybudována kanalizace. Je využíván systém propustků, struh a příkopů.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V ZSJ není vybudována obecní ČOV. Odpadní vody z nemovitostí jsou vsakovány nebo odváženy k likvidaci na nejblížší příslušnou ČOV. Počet, stáří a technický stav jímek a septiků je není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Finálním řešením likvidace odpadních vod z Nové a Staré Skřeněře by mělo být vybudování splaškové kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod situovanou ve Staré Skřeněři v blízkosti Zábědovského potoka. Odpadní vody z Nové Skřeněře by měly být čerpány výtlakem na ČOV ve Staré Skřeněři.
 
Možnost realizace je nutné ověřit studií ekonomické výhodnosti centralizovaného čištění odpadních vod oproti decentralizovanému řešení.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Do doby výstavby centrální ČOV navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na nejbližší příslušnou ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stará Skřeněř 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stará Skřeněř - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva